\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Po čems ty mňa, mo -- ja mi -- lá, po -- zna -- la, žes ty na mňa vče -- ra ve -- čer vo -- la -- la? Či po čá -- ku, či po pér -- ku ze -- le -- ném, či po líč -- ku, du -- ša mo -- ja, čer -- ve -- ném?
}

melody = \chordmode {
 d2 b:m e:m a:7 d d d b:m e:m a:7 d d g g g g d d d b:m e:m a:7 d d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d4 a fis d  e4. fis8  g16 cis,4..  d8 d4. d4 r4  d' a fis d  e4. fis8  g16 cis,4..  d8 d4. d4 r4
 \repeat volta 2 { b'4 b b4. cis8 d4 d  cis8 b4.  a16 a4..  d4 r4 d a fis d e4. fis8 g16 e4.. d16 d4.. d4 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Po čems ty mňa" }
  poet = \markup { "Moravská z Kopanic" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně, rázně" }
  composer = "(Doprovod: 1, 10)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-21
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Šly děvčata na červené maliny,"
         "nescely dat šohajkovi pit vody."
         "[: Lež mu daly dobré vínko z pohára,"
         "prenocuj tu, duša moja, do rána. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}