\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Pa -- dá, pa -- dá ro -- sen -- ka, spa -- ly by mo -- je o -- čen -- ka. Spa -- ly by mo -- je, spa -- ly by aj tvo -- je, spa -- ly by o -- ny o -- bo -- je, o -- bo -- je.
}

melody = \chordmode {
 d2 d16 e4..:m  e8:7 a4.:7 d2 g g g d g g e:m e:m a:7 a:7   d4 a:7 d2 \set chordChanges = ##f d4 \set chordChanges = ##t a:7 d2
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d16 a4.. <fis' a>16 <e g>4.. <d fis>8 <cis e>4.   d4 r4  <b' d>8 <b d>4 <a cis>8  <cis e>16 <b d>4..  <a cis>8 <g b>4.  <fis a>4 r4
 \repeat volta 2 { <b d>8 <b d>4 <a cis>8  <cis e>16 <b d>4..  <g b>8 <g b> <g b> <fis ais> <a cis>16 <g b>4..  <e g>8 <e g>4 <cis e>8  <cis a'>4 <e g> }
 \alternative { { <d fis> <e g> <fis a> r4 } { <d fis> <cis e> } } d4 r4 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Padá, padá rosenka" }
  poet = \markup { "Slovácká z Podluží" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Otevřeně" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-24
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Padá, padá listopad,"
         "zkažte pozdravení nastokrát."
         "[: Zkažte pozdravení"
         "ménu potěšení,"
         "že ho tu mosím zanechat. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}