\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 O -- ko -- lo Hra -- diš -- ča vo -- děn -- ka te -- če, Ne -- se ně lá -- sku svá -- za -- nú v_šá -- tku, mi -- lo -- va -- la sem ťa, zla -- tý o -- bráz -- ku.
}

verseII = \lyricmode {
 i -- de k_nám šo -- ha -- jek, co -- si ně ne -- se.
}

melody = \chordmode {
 e2.:m a:m e:m b4:7 e2:m e2.:m b:7 e:m b:7 e:m a:m e:m b4:7 e2:m
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \repeat volta 2 { e8 e \afterGrace b'2 { a8 } c8 b a4. r8  b4 b4. g8  fis4 e r4 }
 \repeat volta 2 { e8 fis \afterGrace g2 { fis8 } a4 fis r4 e8 fis \afterGrace g2 { fis8 } a4 fis r4 e8 e \afterGrace b'2 { a8 } c8 b a4 r4  b4 b4. g8 fis4 e r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Okolo Hradišča voděnka teče" }
  poet = \markup { "Moravská z Dolňácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Procítěně, volně " \note #"4" #1 = 60 }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   %\override Score.SpacingSpanner #'strict-grace-spacing = ##t
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-9
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Milovala sem ťa,"
         "bylo to špásem."
         "Nevěděl šohajek,"
         "že falešná sem."
         "[: Falešná byla"
         "švarná děvčina,"
         "nevěděl šohajek,"
         "jaká příčina. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Tá moja příčina"
         "taková byla,"
         "že ně má mamulka"
         "velice lála."
         "[: Nelaj ně, mamko,"
         "ide k nám Janko."
         "Mosim mu nachystat"
         "za širák pérko. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}