\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 O -- ko -- lo Le -- de -- nic je ce -- sti -- čka, o -- ko -- lo Le -- de -- nic je ce -- sti -- čka, po ní je u -- šla -- pa -- ná, po ní je u -- šla -- pa -- ná tra -- vič -- ka.
}

melody = \chordmode {
 d2 d a a a a d d d:7 d:7 g g a:7 d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 fis4 fis8 fis a4 g8 fis  fis( e) e fis g4 r4  g g8 a b4 a8 g  g( fis) fis g  a4 r4
 \break
 \repeat volta 2 { d8 a a a  fis4 fis8 fis  e fis g a b4 a8 g a4 g fis r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Okolo Ledenic" }
  poet = \markup { "Česká z Trocnova" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mírně" }
  composer = "(Doprovod: 1)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-2
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Šel jsem po ní"
         "jenom jedenkrát. :]"
         "[: Spatřil jsem tam"
         "mou milou, mou"
         "Nanynku rozmilou,"
         "s jinším stát. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #-33
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Oni si tam"
         " o mně povídali. :]"
         "[: Že oni mně to"
         "na truc. :] Dělají."
        }
    }
   }
   \hspace #22
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "[: Jen vy mně to na"
         "truc nedělejte. :]"
         "[: Jen vy se s Pánem"
         "Bohem. :] Milujte." 
        }
    }
   }
  }
 }

}