\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Na -- lej ty ně, šen -- ké -- reč -- ko, máz ví -- na, za mnú sto -- jí mo -- ja mi -- lá, o -- na by pi -- la. Na hla -- vě má če -- pe -- ní, fěr -- tů -- šek o -- maš -- le -- ný, bý -- va -- la má naj -- mi -- lej -- ší, už ne -- ní.
}

melody = \chordmode {
 \repeat volta 2 { g1 e4:m d g2 d2. d8 a:7 d4 a:7 d2 }
 \repeat volta 2 { g4 b:m c g c g d:7 g  g g g c g d:7 g2 }
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { <b g'>16 <b g'>8. <b g'>8 <b d>  <b g'>16 <b g'>8. <b g'>8 <b d>   <b g'>4 <d a'> <g b>2\fermata
          <fis a>16 <g b>8. <fis a>8 <e g> <d fis>16 <e g>8. <d fis>8 <cis e> d16 d8. <cis e>16 <cis e>8. d2\fermata }
 \repeat volta 2 { <b g'>8 <b g'> <d fis>16 <d fis>8. <c e>8 <c e> <b d>4\fermata
          <c e>8 <c e> <b d> <b d> <a c> <a c> <g b>4\fermata
          <b g'>8. <b d>16 <b g'>16 <d a'>8. <g b>8. <fis d'>16 <fis d'>16 <e c'>8. <d b'>4 <c a'> <b g'>2\fermata }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Nalej ty ně, šenkérečko" }
  poet = \markup { "Moravská z Dolňácka" }
  arranger = \markup { \tiny \italic "hlas vrchní" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Verbuňk (volně, výrazně) " \note #"4" #1 = 82 }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-18
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Dajme my si, kamarádi, hore hrát,"
         "než nás začnú naše ženy doma sužovat. :]"
         "[: Jak se člověk ožení, nastane mu trápení,"
         "přestane mu do hospody chodění. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}