\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Keď vo -- ja -- čik na -- ru -- ko -- val, svo -- jej mi -- lej pri -- ka -- zo -- val, a -- by sa mu ne -- vy -- da -- la, se -- dem ro -- kou ho ča -- ka -- la.
}

melody = \chordmode {
 g2 g g d a:7 d d g4 d:7 g d:7 g d:7 g d:7 g2 a:7 d d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { d4 d d'd  d8 c b d c b a b  a g4.  d2 d4 r4 }
 \repeat volta 2 { b'4 a d c b a d c  b8 b a b a g4. d2 d4 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Keď vojačik narukoval" }
  poet = \markup { "Moravská ze Slovácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Sedem rokov pominulo,"
         "dievča na travu chodilo. :]"
         "[: Nevidelo tam nikoho,"
         "len vojáčka jediného. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Vojačik sa začal pýtať,"
         "či sa nebude vydávať. :]"
         "[: Ja sa vydávať nebudem,"
         "na milého čakať budem. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}