\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když jsem já šel vče -- ra rá -- no z_Pro -- ti -- ví -- na, vy -- rost -- la mně za klo -- bouč -- kem roz -- ma -- rý -- na. Roz -- ma -- rý -- na bí -- le kve -- te, roz -- ma -- rý -- na bí -- le kve -- te, když jsem já šel vče -- ra rá -- no od děv -- če -- te.
}

melody = \chordmode {
 d2 a:7 a:7 d d a:7 a:7 d a:7 d g g4 d a2:7 d g g4 d d2 a:7 a:7 d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 a8 g g fis fis e e a a,4 b8 cis d4 r4
 a'8 g g fis fis e e a a,4 b8 cis d4 r4
 e e fis fis g g b a e e fis fis g g b a a8 g g fis fis e e a a,4 b8 cis d4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Když jsem já šel včera ráno" }
  poet = \markup { "Česká z Prácheňska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Polka" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-9
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Když jsem já šel včera ráno z Protivína,"
         "vyrostla mně za kloboučkem rozmarýna."
         "[: Rozmarýna pěkně bílá. :]"
         "Když jsem já šel včera ráno z Protivína."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #35
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Když jsem já šel včera ráno od Nanynky,"
         "cinkaly mně pod botama podkovinky."
         "[: Cinky, břinky, podkovinky. :]"
         "Když jsem já šel včera ráno od Nanynky."
        }
    }
   }
  }
 }


}