\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když jsem já šel s_pa -- še -- rá -- ky za hra -- ni -- ce, při -- tre -- fi -- la se mi zlá věc pře -- ve -- li -- ce. U Dvo -- ra -- ček dva kran -- cá -- ci pta -- li se mě, co -- že já tam mám za prá -- ci.
}

melody = \chordmode {
 d2 d d4 a:7 d2 a a e:7 a d d g a d a:7 d4 a:7 d2
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d8 cis b a gis a a' g  fis fis e4 d r4  e8 e fis gis  a a b cis  d d gis,4 a r4
 \repeat volta 2 { d4 d a fis  g8 a b4  a r4  d8 d a fis g e a g fis fis e4 d r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Když jsem já šel s pašeráky" }
  poet = \markup { "Krkonošská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "A já sem jim hloupě"
         "vodpověděl na to,"
         "že sem přišel"
         "na Kokerháč hledať zlato."
         "[: Tak mě vzali na celnici,"
         "vodseďal sem pelnej"
         "měsíc v Jilemnici. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #-23
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Přepodiuně s pašerákem"
         "život motá, doma na mě"
         "čekala smutná novota."
         "[: Zatím, co sem byl"
         "v arestu, připravil mě"
         "jeden krancák vo nevěstu. :]"
         \vspace #0.5
         "krancáci ~ pohraniční policie"
        }
    }
   }
   \hspace #23
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Vod Krosnova na Rezek"
         "vede selnice, je tam"
         "fořtouna, hospoda"
         "a celnice."
         "[: Na vobchůzku dou"
         "krancáci a v hospodě"
         "vedle pijou pašeráci. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}