\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ja -- ká je ta lás -- ka zlá, když mi -- lu -- jou jed -- nu dva. A -- le ješ -- tě hor -- ší, mo -- je nej -- mi -- lej -- ší, když mi -- lu -- jou jed -- nu tři.
}

melody = \chordmode {
 c1 g:7 c c:7 f f c c g:7 g:7 c a:7 d:m g:7 c c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 <e g>2. <f a>4 <g b> <f a> <e g> <d f>  <c e>1 ~ <c e>4 r2.  <f a>2. <g b>4  <b d> <a c> <g b> <f a> <e g>1 ~ <e g>4 r2.
 \repeat volta 2 { <g b>2. <f a>4  <d f> <e g> <g b> <f a>  <f a>2. <e g>4 <cis e> <e g> <f a> <e g> <e g>2. <f a>4 <g b> <f a> <e g> <d f>  <c e>1 ~ <c e>4 r2. }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Jaká je ta láska zlá" }
  poet = \markup { "Česká z Chodska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-31
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jeden stojí u dveří,"
         "druhej s nima večeří."
         "[: Třetí na zahrádce"
         "šeptá svý Marjánce,"
         "pojď a pusť"
         "mě do dveří. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}