\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"R:"
 Hon -- za Řez -- ni -- ků chce hráť Vo -- si -- ku, píš -- ťa -- ly má roz -- há -- ze -- ný, Vin -- ca má kli -- ku. Ty, pol -- ku Vo -- si -- ku.
 \set stanza = #"1." Vel -- le le -- si -- ka ros -- te vo -- si -- ka, kdo ji ne -- sá -- zel, ať ji ne -- se -- ká. Já ji ne -- sá -- zel, se -- kat ji bu -- du, hez -- ký dů -- čiš -- tě mi -- lo -- vat bu -- du.
}

verseII = \lyricmode {
 Vin -- co Kou -- del -- ků, na -- urať mu kli -- ku, a -- by moh ušem hol -- kám zah -- rať
}

melody = \chordmode {
 g2 g g g g g d:7 d:7 \set chordChanges = ##f d:7 \set chordChanges = ##t g4 g:7 c2 c c g:7 g:7 g:7 c f4 g:7 c2 c c g:7 g:7 g:7 g:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 { d8 g g g g4 r4  d8 b' b b b4 r4  g8 d' d d d b g b }
 \alternative { { c4 b a8 d d r16 d, } { d'8 r16 fis, fis8 fis } } g8 r4.
 \key c \major e4. g8 c8 c g4 e4. g8 f8 f d4 d'4. c8 b b a4 g4. c8 a8 a g4 e4. g8 c c g4 e4. g8 f f d4 d'4. c8 b b a4 g8 g a b c4 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Honza řezniků" }
  poet = \markup { "Česká z Krkonoš" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Polka Vosika" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-2
   \column {
    \bold "R" 
    "Hraje se a tančí." 
    \vspace #1
    \bold "2." 
    "Velle na poli rostou bandory,"
    "kdo je nesázel, ať je neklidí."
    "Já je nesázel, kopat je budu,"
    "hezký důčiště milovat budu."
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \bold "R"
    "Hraje se a tančí."
    \vspace #1
    \bold "3."
    "Důče, důčiště, modrý voči máš,"
    "poujez mi praudu, esli hocha máš?"
    "A já žánnýho milýho nemám,"
    "na Tě Pepíčku, na Tebe čekám."
   }
  }
 }


}