\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Cho -- dí -- me, cho -- dí -- me ho -- re po dě -- di -- ně, ne -- jed -- nej ma -- měn -- ce dcé -- ru o -- bu -- dí -- me, ne -- jed -- nej ma -- měn -- ce dcé -- ru o -- bu -- dí -- me. \set stanza = #"2." Obu
}

melody = \chordmode {
 s4 d2 d d a:7 a:7 a:7 d d d a:7 a:7 a:7 a:7 a:7 a:7 d a:7 d d
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \partial 4 a8 a \repeat volta 2 { d2 d4 d d d8 d e2  e4 e e a8 a  d2 a4 d a a8 b
                  cis2 b4 a  cis e,8 fis e2 d4 cis b a8 a fis'4. e8 e2 d r4 a8 a }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Chodíme, chodíme" }
  poet = \markup { "Moravská z Horňácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rázně "\note #"4" #1 = 132 }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #-1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Obudí, obudí"
         "kohútek jarabý."
         "[: Kohútek jarabý,"
         "až poletí z řady. :]"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Kohút z řady letí,"
         "vesele si zpívá."
         "[: Vstávaj milá hore,"
         "už sa rozednívá. :]"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Vstávaj, milá, spíš-li,"
         "namlúvať ťa prišli."
         "[: Horňané, Dolňané,"
         "chlapci Vlčnovjané. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Chlapci Vlčnovjané"
         "majú koně vrané."
         "[: Košulenky tenké,"
         "ňadra vyšívané. :]"

        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "6."
        \column {
         "Košulenka tenká,"
         "šila ju švadlenka."
         "[: Šila ju hedvábem"
         "pod zeleným hájem. :]"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "7."
        \column {
         "Když ju vyšívala,"
         "vesele se smála."
         "[: Když mně ju dávala,"
         "žalostně plakala. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}