\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Hej, ho -- re háj, do -- lu háj, ho -- re há -- jom chod -- ník, môj o -- tec bol dob -- rý, ja mu -- sím byť zboj -- ník, môj o -- tec bol dob -- rý, ja mu -- sím byť zboj -- ník.
}

melody = \chordmode {
 d2 d4 d:7 d:7 g  g2:m d:m g g4 c a2:m d8:m a4. d2:m bes d:m gis8:dim7 a:7 d4:m
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d2\fermata a8 b c4 b8 a g4\fermata g8 a g g f d4.\fermata g8 d g a  b c4. c8 c a a f e4.\fermata  a,8 d f d  f d4.\fermata a8 d f d  f4\fermata d\fermata 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Hej, hore háj, dolu háj" }
  poet = \markup { "Slovenská" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Mužně" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Hej, ja musím byť zbojník,"
         "bo krivda veliká."
         "[: Neprávosť u pánov,"
         "pravda u zbojníka. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Hej, pravda u zbojníka,"
         "čo zná krivdy s nami."
         "[: A keď im niet rady,"
         "ráňa ich guľami. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}