\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ej, vrť sa dív -- ča, vrť sa, ej, já sa bu -- du dí -- vat. Ej, jak sa ně za -- lů -- bíš, bu -- du k_vám cho -- dí -- vat.
}

melody = \chordmode {
 d2 d a4:7 d d2 d a4:7 d g2 g d d4 a:7 d a:7 d2
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 d8 d4 <d fis>8  <fis a>4 <fis a>  <e g> <d fis> d8 d4 <d fis>8  <fis a>4 <fis a> <e g> <d fis>
 \repeat volta 2 { <b g'>8 <b g'>4 <d a'>8 <g b>4 <g b>  <fis a> <fis d'> <fis a> <e g> <d fis> <cis e> d4. d8 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Ej, vrť sa, dívča, vrť sa" }
  poet = \markup { "Moravská z Dolňácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rychle " \note #"4" #1 = 120 }
  arranger = \markup { \tiny "hlas vrchní" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-8
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Ej, chodívaj, chodívaj,"
         "ej, mé srdenko věrné."
         "[: Ej, budem ti otvírat,"
         "okénečko skelné. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Ej, okénečko skelné,"
         "ej, dvérca malované."
         "[: Ej. chodívaj, chodívaj,"
         "mé srdenko věrné. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}