\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Lep -- ší je ví -- neč -- ko než -- li vo -- da. Lep -- ší je ví -- neč -- ko než -- li vo -- da, lep -- ší je cé -- reč -- ka než -- li vdo -- va, lep -- ší je cé -- reč -- ka než -- li vdo -- va.
}

melody = \chordmode {
 g2 g d:7 g g g a:m a:m d:7 g g g d:7 g
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 <b g'>4 <d b'>8 <d b'>  <d b'>4 <c a'>8 <b g'> <a fis'> <b g'> <c a'>4  <b g'>4 r4
 \repeat volta 2 { <g' b>4 <b d>8 <b d>  <b d>4 <a c>8 <g b> <a c> <b d> <c e> <b d>
          <a c>4 <a c>8 <a c> <a c>4 <g b>8 <fis a> <g b> <a c> <b d> <a c> <b, g'>4 <d b'>8 <d b'>8 <d b'>4 <c a'>8 <b g'> <a fis'> <b g'> <c a'>4 <b g'>4 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Lepší je vínečko nežli voda" }
  poet = \markup { "Moravská z Dolňácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Hybně" }
  composer = "(Doprovod: ad libitum)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-25
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Cérečka miluje, nic neříká."
         "[: Cérečka miluje, nic neříká"
         "a vdova vzpomíná nebožtíka"
         "a vdova vzpomíná nebožtíka. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}