\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 A -- lou, a -- lou, za -- hraj -- te mně hod -- ně zve -- se -- la, že mně mo -- je nej -- mi -- lej -- ší vod -- po -- vě -- dě -- la. Z_to -- ho si nic ne -- dě -- lám, klo -- bouk na stra -- nu si dám, pro -- to -- že jsem švar -- nej jo -- nák, so -- bě za -- zpí -- vám.
}

melody = \chordmode {
 c2 c g:7 c g d:7 d:7 g c a4:7 d:m d2:m g4:7 c c2 c g:7 c
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 c8 c g g e e c c  d f e d c4 r4  d8 g g b  b a a c  b a g fis g4 r4
 \repeat volta 2 { e8 g g c g e  f4  d8 f f a f d e4 c'8 c g g e e c c  d f e d c4 r4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Alou, alou, zahrajte mně" }
  poet = \markup { "Česká z Berounska" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-25
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Já už sedím na svém vraném,"
         "vraném koníčku."
         "Přiveďte mně kamarádi"
         "mou holubičku."
         "[: Ať se se mnou rozžehná,"
         "bílou ruku mi podá,"
         "přes pole mne"
         "vyprovodí holubička má. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}