\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Aj ty, Ju -- ro, ci -- gá -- ne, u -- dě -- lej ně grum -- lu, ja si bu -- du grum -- lo -- vat, až na voj -- nu půj -- du, ej, až na voj -- nu půj -- du.
}

melody = \chordmode {
 g2 g2 a:7 d c c g g g d:7 g
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 g8 g g g g a b4  a8 g fis g a4 d, e8 e e e e fis g4  d8 c b c  d4 g,  b' b8 d  c b a4  g r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "Aj ty, Juro, cigáne" }
  poet = \markup { "Moravská ze Slovácka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Koníčkovy podkovy"
         "budů naše zvony,"
         "ty nám budů zvoniti,"
         "až pojedem z vojny,"
         "ej, až pojedem z vojny."
        }
    }
   }
   \hspace #-22
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Nechodívaj,"
         "šohaj k nám,"
         "neráda tě vidím,"
         "roztrhaný gatě máš,"
         "já sa za tě stydím,"
         "ej, já sa za tě stydím."
        }
    }
   }
   \hspace #22
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Dondi k nám"
         "až v nedělu,"
         "až budeš mět šaty,"
         "ja tě ráda uvidím,"
         "panimáma taky,"
         "ej, panimáma taky."
        }
    }
   }
  }
 }

}