\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 A te Ré -- hra -- di -- ce na pěk -- ný ro -- vi -- ně, te -- če tam vo -- děn -- ka do -- lů po dě -- di -- ně, je pěk -- ná, je čis -- tá.
}

melody = \chordmode {
 d2.:m d:m c f g a:m d2:m g4 c2. g:m a:m a:m d:m d:m d:m d:m
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 a8 a a4 g  a4 d2 c8 d c4 bes  a4 f2  g8 g g4 a8( b)  c4 a2  f8 e d4 g  e c2  d'4 c2  a2. r2  f8( e) f( e) d2( d2. d4) r2 r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "lidová píseň"
  title = \markup \center-column { "A te Réhradice" }
  poet = \markup { "Moravská z Rajhradu" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Živě" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "A po tej voděnce"
         "drobný rebe skáčo,"
         "pověz mně, má milá,"
         "proč tvé oči pláčó,"
         "tak smutně, žalostně."
        }
    }
   }
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Pláčó, one pláčó,"
         "šohajo vo tebe,"
         "že jsme sa dostali"
         "daleko vod sebe,"
         "daleko vod sebe."
        }
    }
   }
   \hspace #25
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Proč by neplakaly,"
         "když hlavěnka bolí,"
         "musijó zaplakat,"
         "šohajovi kvóli,"
         "šohajovi kvóli."
        }
    }
   }
  }
 }

}