\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ti -- chá noc, sva -- tá noc ja -- la lid v_bla -- hý klid. Dvé jen srd -- cí tu v_Bet -- lé -- mě bdí, hvěz -- dy při svi -- tu u jes -- lí dlí, v_nichž ma -- lé dě -- ťát -- ko spí, v_nichž ma -- lé dě -- ťát -- ko spí.
}melody = \chordmode {
 a2. a e a d a d a e a a4. e a2. 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 6/8
 <cis e>8.( <d fis>16) <cis e>8 <a cis>4.  <cis e>8.( <d fis>16) <cis e>8 <a cis>4.   <gis' b>4 <gis b>16( <e gis>) <e gis>4.  <cis a'>4 <cis a'>16( <cis e>) <cis e>4.   <d fis>4 <d fis>8 <fis a> <e gis> <d fis>  <cis e>8. <d fis>16 <cis e>8 <a cis>4.  <d fis>4 <d fis>8 <fis a> <e gis> <d fis>  <cis e>8. <d fis>16 <cis e>8 <a cis>4.    <d b'>8 <d b'> <d b'> <fis d'> <d b'> <b gis'>  <cis a'>4.( <e cis'>) <cis a'>8 <cis e> <a cis> <cis e> <b d> <gis b> a2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Tichá noc, svatá noc" }
  subtitle = "Stille Nacht"
  poet = \markup { "Franz Xaver Gruber, text Joseph Mohr" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
  arranger = "24.12.1818"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Tichá noc, svatá noc."
         "Co anděl vyprávěl,"
         "přišel s jasností"
         "v pastýřův stan,"
         "zní již z výsosti,"
         "z všech země stran."
         "Vám je dnes spasitel"
         "dán. Přišel Kristus Pán."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Tichá noc, svatá noc."
         "Ježíšku na líčku"
         "boží láska"
         "si s úsměvem hrá,"
         "zpod zlaté řasy"
         "k nám vyzírá,"
         "že nám až srdéčko"
         "plá, vstříc mu"
         "vděčně plá."
        }
    }
   }
  }
 }


}