\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Hle, hle, tám -- hle v_Bet -- lé -- mě sví -- tí se tam, zdá se mně. Nad Bet -- lé -- mem sví -- tí hvěz -- da, to jest nám ne -- o -- by -- čej -- ná. Co to tam mů -- že bý -- ti, mu -- sí -- me to zku -- si -- ti. \set stanza = #"R:" Du -- dly, du -- dly, du -- dly, du -- dly, du -- dly, du -- dly, du -- dly -- dy.
}melody = \chordmode {
 d2 d d a4:7 d d2 d e:m a:7 d d d a4:7 d d2 a:7 d a4:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelodyA = \relative c' {
 d8 a d a d fis a4  a8 a16( b) a( g) fis8  fis16( g) fis( e) d4  a'8 fis a fis a d a fis  g e g e g b g e d a d a  d fis a4  a8 a16( b) a( g) fis8  fis16( g) fis( e) d4   \repeat volta 2 { a'8 a16( b) fis8 fis16( g)  e8 e16( fis)  cis8 cis16( d)  a'8 a16( b)  fis8 fis16( g)  e8 e16( fis) d4 }
}

staffMelodyB = \relative c' {
 \repeat unfold 12 { s2 }
 \repeat volta 2 { fis8 fis d d cis cis a a fis' fis d d cis cis a4 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Hle, hle, támhle v Betlémě" }
  poet = \markup { "Česká" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff
   <<
    \key d \major
    \clef "treble"
    \time 2/4
    \new Voice = "voiceMelodyA" { \voiceOne \staffMelodyA }
    \new Voice = "voiceMelodyB" { \voiceTwo \staffMelodyB }
   >>
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelodyA" \verseI
   }

  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-23
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Mně se, bratři,"
         "všechno zdá,"
         "že jest dobrá novina."
         "Neb tam všecko poskakuje,"
         "radostí tam všecko žije."
         "Malí, velcí tam skáčí,"
         "líbezně dudy hučí."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
     
        }
    }
   }
  }
 }

}