\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Slá -- va bu -- diž Bo -- hu ve -- li -- ké -- mu, po -- koj li -- du vše -- mu po -- kor -- né -- mu, neb se na -- ro -- dil Spa -- si -- tel, vše -- ho svě -- ta Vy -- ku -- pi -- tel. Vstaň -- te rych -- le, pas -- tý -- řo -- vé, srd -- ce věr -- né -- ho, za -- nech -- te stád, pas -- tuš -- ko -- vé srd -- ce dob -- ré -- ho, pojď -- te k_Bet -- lé -- mu, měs -- tu sva -- té -- mu, u -- vi -- dí -- te tam svět -- lo ne -- bes -- ké, Sy -- na Bo -- ží -- ho v_po -- do -- bě lid -- ské. To vám zde zvěs -- tu -- jem, nad tím se ra -- du -- jem. Vstaň -- te rych -- le, běž -- te k_Bet -- lé -- mu, k_Je -- žíš -- ku dnes na -- ro -- ze -- né -- mu.
}melody = \chordmode {
 c2 c g:7 c c c g:7 c c4 g:7 c2 g:7 c c4 g:7 c2 g:7 c c c c c4 g:7 c g:7 c2 c c4 g:7 c g:7 c2 c g:7 g:7 c c a:m g4 d:7 g2 c a:m g4 d:7 g2 d:7 g d:7 g g g g4 d:7 g2 g g g4 d:7 g2 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 <e g>4. <d f>8 <c e> <c e> <c e> <c e>  <d f>4. <f a>8  <e g>8 <e g> r4  <e g>4. <d f>8 <c e> <c e> <c e> <c e>  <d f>4. <f a>8  <e g> <e g> r4  <c e>4 <d f>  <e g>8 <d f>  <c e>4  <d f>8 r8 <b d> r8   <c e>4 r4  <c e> <d f>  <e g>8( <d f>) <c e> <c e>  <d f>8 r8 <b d>8 r8   <c e>4 r4 r2 r2 \bar "||" <c e>8^\markup { \italic "Allegretto" } <c e> <c e> <c e>  <e g>8. <d f>16 <c e>8 <b d>  <c e>8 <b d> <c e> <d f> <e g>4 r4   <c e>8 <c e> <c e> <c e> <e g>8. <d f>16 <c e>8 <b d>  <c e>8 <b d> <c e> <d f> <e g>4 r4   <c e>4 <c e>  <d f>8 <d f>16( <c e>) <d f>8 r8  <b d>4 <b d>  <c e>8 <c e>16( <b d>) <c e>8 r8  <c e>8 <c e> <c e> <c e>  <c a'>2  <d b'>8 <b g'> <a fis'> <c a'>  <b g'>4 r4  <c e>8 <c e> <c e> <c e>  <c a'>2  <d b'>8 <b g'> <a fis'> <c a'>  <b g'>4  <d b'>8 <d b'> <c a'>4. <a fis'>8 <b g'>8 <b g'> <d b'> <d b'> <c a'>4. <a fis'>8 <b g'> <b g'> r4  <d b'>4 <d b'> <d d'>4. <d c'>8 <d b'>8 <c a'> <b g'> <a fis'> <b g'>4 r4  <d b'>4 <d b'> <d d'>4. <d c'>8 <d b'>8 <c a'> <b g'> <a fis'> <b g'>4 r4 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Česká mše Vánoční - Gloria" }
  poet = \markup { "Jakub Jan Ryba" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Andante" }
  composer = "(Doprovod: 1, 5)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}