\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Já sním o Vá -- no -- cích bí -- lých, Vá -- no -- cích ja -- ké z_dět -- ství znám, zně -- ly zvon -- ky sa -- ní a kaž -- dé přá -- ní v_ten den spl -- ni -- lo se nám. Já sním o Vá -- no -- cích bí -- lých, vá -- noč -- ním strom -- ku zá -- ří -- cím, svět -- la sví -- ček, jme -- lí a sníh, tak byl krás -- ný den o Vá -- no -- cích.
}melody = \chordmode {
 c1 c d:m7 fis4 g2. f1 g:7 c d2:m7 g:7 c c:maj c1:7 f f:m c f2 d:7 d1:m7 g:7 c c d:m7 fis4 g2. f1 g:7 c d2:m7 g:7 c c:maj c1:7 f f:m c2 g:dim d:m7 g:7 c1 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 e1 f4 e dis e  f1  fis4 g2. a2 b4 c  d c b a g1( g4) r4 c,4 d  e2 e  e4 a2 g4  c,2 c  c4 g'2 f4  e1  f4 e d c d1( d2.) r4  e1  f4 e dis e f1   fis4 g2. a2 b4 c d c b a g1( g2)  c,4 d e2 e e4 a2 g4 c1( c2) c,4 d e2 e a4. b,8 b4 b c1( c2.) r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "koleda"
  title = \markup \center-column { "Bílé Vánoce" }
  poet = \markup { "Hudba Irving Berlin, slova Jaroslav Moravec" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Volně" }
  composer = "(Doprovod: 1, 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}