\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Tam, kde zem du -- ní ko -- py -- ty stád, znám pl -- no vů -- ní, co dej -- chám je tak rád, čpí tam pot ko -- ní a vo -- ní ty -- mi -- án, kouř ob -- zor clo -- ní, jak do -- li -- nou je hnán. Rád ži -- ju na ní, tý plá -- ni ze -- le -- ný. Dál čis -- tím chlív a lo -- vím v_o -- ře -- ší, je -- nom ja -- ko dřív mě ži -- tí ne -- tě -- ší. Když hlí -- dám stáj a sly -- ším ví -- tr dout, pro -- sím, ať ji po -- ví, že mám v_srd -- ci troud.
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"2."
 Tam, kde mlejn s_pi -- lou proud ře -- ky hnal, já měl svou mi -- lou a moc jsem o ni stál. Až při -- šlo psa -- ní, ať na -- ni ne -- če -- kám, prý k_če -- mu lha -- ní a tak jsem zů -- stal sám. Sám, zne -- na -- dá -- ní, v_tý plá -- ni ze -- le -- ný.
}

melody = \chordmode {
 a2:m d:m a:m e a:m d:m c g f g:7 c a:7 d:m g:7 c e a:m d:m a:m e:m a1:m a:m f g2:7 c f1 g2:7 c a1:m d:m a2:m d:m b:7 e 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { a4( \tuplet 3/2 { a8) b a } e'8 d4.  r4 \tuplet 3/2 { c8 a c } b2 a4( \tuplet 3/2 { a8) b a } g'8 f4 f8  \tuplet 3/2 { e8 c4( } \tuplet 3/2 { c8) d e } d2 a'4( \tuplet 3/2 { a8) b a } b8 b4 a8  \tuplet 3/2 { g8 g4( } \tuplet 3/2 { g8) a g } a2  f4( \tuplet 3/2 { f8) g f } g8 g4 f8  \tuplet 3/2 { e8 d c( } c8) d e2  a,4( \tuplet 3/2 { a8) g' ges } f8 a,4 b8  c2 e,4( \tuplet 3/2 { e8) d' b } a1 r1_\markup { \italic \tiny "Fine" } } r8 a'8 a g a4. g8  \tuplet 3/2 { a8 g4( } \tuplet 3/2 { g8) f g } e2  a8 a a g a4. g8  \tuplet 3/2 { a8 g4( } \tuplet 3/2 { g8) f g } e2  r8 c'8 c b c4. b8 c b a g f2   \tuplet 3/2 { e8 c4( } \tuplet 3/2 { c8) d e } d8 d4.  \tuplet 3/2 { d8 b4( } \tuplet 3/2 { b8) c d } e2_\markup { \italic \tiny "D.C. al Fine" }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Zelené pláně (Green Fields)" }
  poet = \markup { "Americká lidová, text Ivo Fischer" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegretto" }
  composer = "(Doprovod: 9)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-28
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Pak, až se doví z větrnejch stran,"
         "dál, že jen pro ni tu voní tymián,"
         "vlak hned ten ranní ji u nás vyloží"
         "a ona šťastná se k spánku uloží"
         "sem, do mejch dlaní v tý pláni zelený."
        }
    }
   }
  }
 }

}