\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Pí -- šu vám, ješ -- tě vče -- ra jsem byl blíz -- ko vás, to byl vče -- rej -- šek, však čas je čas a já tu sám teď pí -- šu vám. Ná -- hlý ú -- těk váš pla -- tím dráž, čím míň slz mám. Pár svých hlou -- pých vět chci vzít zpět a pí -- šu vám. Pí -- šu vám, i když po vče -- rej -- šku jsem si jist, že vy ne -- bu -- de -- te stej -- ně číst, co sám a sám teď pí -- šu vám. Sám a sám teď pí -- šu vám.
}

verseII = \lyricmode {
 Bo -- hu -- žel, když jsme vče -- ra šli tím ú -- do -- lím, kdo -- si ve mně, s_kým teď zá -- po -- lím, řek víc než měl, ach Bo -- hu žel.
}

melody = \chordmode {
 c1 b2:m e:7 a1:m f2 g:7 c g a:m d f c   b:m e:7 a4:m g f2 g g:7 c1  b2:m e:7 a4:m g f2 g g:7 c1 c b2:m e:7 a1:m f2 g c2. g4 a2:m d f c a:m d f4 c2. 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { d8 c c2.  r4 e8 fis gis a b c  b8. a16 a2.  r4 a8 a g f e d  f4 e8 e4. d4  c e8 d( d4.) a8  c4 e8 e( e2) } \repeat volta 2 { e2 e a4 b c b8 a  b4. a8 g4 a  e1  e2 e g4 b c b8 a  b4. a8 g4 b  c1  d,8 c c2.  r4 e8 fis gis a b c  b8. a16 a2.  r4 a8 a g f e d  f4 e8 e( e4) d4  c e8 d( d4.) a8  c4 e8 e( e2) } c4 e d a  c e8 e( e2)
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Včera" }
  subtitle = "Yesterday"
  poet = \markup { "Hudba John Lennon, Paul McCartney, text Zdeněk Borovec" }
  meter = \markup { \tiny \italic "S beatem" }
  arranger = "(Doprovod: 10)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}