\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"r1:" Kon -- čí ten čas, jenž byl pl -- ný nej -- hez -- čích no -- cí a dní. Po -- slou -- chej, jak ti -- chý val -- čík na roz -- lou -- če -- nou nám zní. Již mu -- sí -- me se roz -- lou -- čit, kon -- čí čas krás -- ných dní, tesk -- ně a ti -- še val -- čík ten na roz -- lou -- če -- nou nám zní. \set stanza = #"1." Ach, zas val -- čík tan -- čí -- me spo -- lu, však div -- ně nám zní ten -- to -- krát a přes sto -- py na -- še -- ho bo -- lu, ty nes -- mí na nás bý -- ti znát. \set stanza = #"r2:" Na
}melody = \chordmode {
 s4 c2. a:m d:m g:7 c cis:dim7 d:m g:7 c a:m f:m g:7 c g:7 c g:7 c a:m f:m g:7 c cis:dim7 d:m g:7 c a:m f:m g:7 c g:7 c g:7 c e:m c g:7 c a:7 d:m g:7 d:m d:m7+ d:m7 g:7 c d:7 d:m7 g:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \partial 4 g4  c2 b4  c2 e4  d2 c4  d2 e8 d   c2 c4 e2 g4   a2.( g4) r4 a  g2 e4 e2 c4 d2 c4 d2 e8 d  c2 a4 a2 g4  c2.  r2 a'4  g2 e4 e2 c4 d2 c4 d2 a'4  g2 e4 e2  g4 a2.( g4) r4 a  g2 e4 e2 c4 d2 c4 d2 e8 d  c2 a4 a2 g4  c2._\markup { \translate #'(3.65 . -1.2) \italic "Fine" } r2 g4  c d e g e d c g2  r2 g4  c d e g f e  f2.  r2 a,4 d e f a f e  e d2  r2 e4 c d e c d e  g2. r2 g,4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Valčík na rozloučenou" }
  subtitle = "Auld Lang Syne"
  poet = \markup { "Robert Burns, text Jaroslav Moravec" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 7)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "r2"
        \column {
         "Na shledanou si řekneme,"
         "když k loučení je čas,"
         "na shledanou, mí přátelé,"
         "vždyť sejdeme se zas."
         "Proč s tím se máme rozloučit,"
         "co každý z nás měl rád,"
         "proč s kým se máme rozejít"
         "bez víry na návrat?"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Má všechno to, pro co jsme žili"
         "jen tak zapomenuto být?"
         "To říkám si v poslední chvíli,"
         "když musíme se rozejít."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "r3"
        \column {
         "Hm..."
         "To není žádné loučení,"
         "byť chvěl se nám i hlas,"
         "Jsme pevně v kruhu spojeni"
         "a sejdeme se zas."
        }
    }
   }
  }
 }


}