\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Po -- svát -- ný je mi ka -- ždý rá -- no, když ze sna bu -- dí šu -- mí -- cí les, a když se zve -- dám s_pís -- nič -- kou zná -- mou a přez -- ky chřes -- tí o skal -- na -- tou mez. \set stanza = #"R:" Tu -- lác -- ký rá -- no na kemp se sná -- ší, za chví -- li pů -- jdem tou -- lat se dál a vo -- dou z_říč -- ky o -- heň se zhá -- ší, tak za -- se pů -- jdem tou -- lat se dál.
}melody = \chordmode {
 d1:m d:m a:m a2:m d:m d1:m d:m a:m a2:m d:m d1:m d:m bes c2 f d1:m d:m bes c2 d1:m d:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r8 f f f f f4.  g8 f4 e d4. r8 e e e e e4.  e8 f e d4. r4  r8 f f f f f4.   f8 g f e( e) d4.   r8 e e e e e4 e8  e8 f e d( d4) r4  r8 a' a a c4 a  r8 f f f a4 f r8 d d d f4 d r8 f g f a2  r8 a a a c4 a  r8 f f f a4 f  r8 d d d f4 d \time 2/4 r8 f g f \time 4/4 d2 r2 r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Tulácký ráno" }
  poet = \markup { "Hudba i text Jan Nedvěd" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Posvátný je mi každý večer,"
         "když oči k ohni vždy vrací"
         "se zpět. Tam mnohý z pánů"
         "měl by se kouknout, a hned"
         "by viděl, jaký chcem svět."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Posvátný je mi každý slovo,"
         "když lesní moudrost"
         "a přírodu znáš. Bobříků"
         "sílu a odvahu touhy, kolik"
         "v tom pravdy, však kdo"
         "nám ji dá?"
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }


}