\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Dá -- vám sbo -- hem bře -- hům pro -- kla -- tejm, kte -- rý v_drá -- pech má ďá -- bel sám. Bí -- lou pří -- dí ša -- lu -- pa 'My grave' mí -- ří k_ú -- te -- sům, kte -- rý znám. \set stanza = #"R:" Jen tři kří -- že z_bí -- lý -- ho ka -- me -- ní ně -- kdo do pís -- ku po -- sklá -- dal. Sl -- zy v_o -- čích měl a v_ru -- ce zna -- ve -- ný lod -- ní de -- ník, co sám do něj psal.
}melody = \chordmode {
 d1:m c2 a:m d:m c d1:m d:m c2 a:m d:m c d1:m f c2 a:m d:m c d1:m f c2 a:m d:m c d1:m d:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key f \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d4 d a'8 a4 r8  g a g e c4 d8 e  f d( d) f e4 c  d2 r2   d4 d a' a  g8 a g e c4 d8 e  f4 e8 d e c( c4)  d2. f8 g  a2 a4 r8 a  g8 a g e c4 d8 e   f e4 d8 e4 c  d2. f8 g a a( a4) a r8 a  g a g e c4 d8 e  f d4 d8 e4 d8 c  d2. r4 r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Tři kříže" }
  poet = \markup { "Hudba Jan Kopečný, hudba i text Ladislav Kučera" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "První kříž má pod sebou jen"
         "hřích, samý pití a rvačka jen."
         "Chřestot nožů, při kterým přejde"
         "smích, srdce kámen a jméno Sten."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Já, Bob Green, mám tváře"
         "zjizvený, štěkot psa zněl,"
         "když jsem se smál. Druhej"
         "kříž mám a spím pod zemí,"
         "že jsem falešný karty hrál."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Třetí kříž snad vyvolá"
         "jen vztek, Katty Rodgers"
         "těm dvoum život vzal."
         "Svědomí měl, vedle nich"
         "si klek."
         \vspace #0.5
         \italic "Recitativ:"
         "Vím, trestat je lidský,"
         "ale odpouštět božský."
         "Ať mi tedy Bůh odpustí."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.7
    \line { \bold "R2"
        \column {
         "Jen tři kříže z bílýho"
         "kamení jsem jim do písku"
         "poskládal. Slzy v očích"
         "měl a v ruce znavený"
         "lodní deník a v něm,"
         "co jsem psal."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}