\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ně -- kdo z_vás, kdo chut -- nal dál -- ku, je -- den z_těch, co ro -- zu -- měj, ať vám po -- ví, proč mi ří -- kaj, proč mi ří -- kaj Tou -- la -- vej. Kdo mě vej. \set stanza = #"R:" So -- bo -- tní rá -- no mě ne -- u -- vi -- dí u ces -- ty s_klu -- ka -- ma stát, na pů -- dě cel -- ta se pra -- chem sty -- dí a sta -- rý son -- gy jsem za -- po -- mněl hrát, za -- po -- mněl hrát. \set stanza = #"2." Ně -- kdy
}

verseII = \lyricmode {
 " " " " zná a v_sá -- le se -- dí, kdo si mys -- lí, je mu hej, to -- mu zpí -- vá pro všed -- ní den, to -- mu zpí -- vá Tou -- la
}

melody = \chordmode {
 s4 a2:m g a:m e:7 a:m g f a1:m \set chordChanges = ##f a:m f2 g g:7 c f g f g1 a:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4 \tuplet 3/2 { r8 a c } \repeat volta 2 { e4 \tuplet 3/2 { e8 d c }  \tuplet 3/2 { d8 d4 } \tuplet 3/2 { r8 c d }  e4 \tuplet 3/2 { e8 e d } e4( \tuplet 3/2 { e8 ) e e }    \tuplet 3/2 { a8 a4( } \tuplet 3/2 { a8) b c }  \tuplet 3/2 { b8 g4( } \tuplet 3/2 { g8) a b }  \time 2/4 \tuplet 3/2 { a8 f4( } \tuplet 3/2 { f8) a gis } \time 4/4 } \alternative { { a2. \tuplet 3/2 { r8 a,8 c } } { a'2. r4 } }        \tuplet 3/2 { a8 a a } \tuplet 3/2 { a g a } \tuplet 3/2 { b b a } g4   \tuplet 3/2 { g8 g g } \tuplet 3/2 { g g f } e2  \tuplet 3/2 { a8 a a } \tuplet 3/2 { a g a } \tuplet 3/2 { b b a } g4  \time 2/4 \tuplet 3/2 { a8 a a } \tuplet 3/2 { a g a } \tuplet 3/2 { b b a } b2 \tuplet 3/2 { g,8 g g }  a2 r4  \tuplet 3/2 { r8 a c } 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Toulavej" }
  poet = \markup { "Hudba i slova Vojtěch Tomáško" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: 9)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Někdy v noci je mi smutno,"
         "často bejvám doma zlej."
         "Malá daň za vaše 'umí',"
         "kterou splácí Toulavej."
         "Každej měsíc je jiná štace,"
         "čekáš, kam tě uložej,"
         "je to fajn, vždyť přece zpívá,"
         "třeba smutně, Toulavej."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Vím, že jednou někdo přijde,"
         "tiše pískne, no tak dem."
         "Známí kluci ruku stisknou,"
         "řeknou, vítej, Toulavej."
         "Budou hvězdy, jako tenkrát,"
         "až tě v očích zabolej,"
         "celou noc jim bude zpívat"
         "jeden blázen, Toulavej."
         \vspace #0.5
         \bold "R2: "
         "Sobotní ráno mi poletí vstříc,"
         "budeme u cesty stát,"
         "vypráším celtu a můžu vám"
         "říct, že na starý songy si"
         "vzpomenu rád, vzpomenu rád."
        }
    }
   }
   \hspace #10
   \column {
    \line { \bold "4.~1."
        \column {
         "Někdo z vás ..."
         "... Toulavej"
        }
    }
   }
  }
 }

}