\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Je to tak, tře -- ba je to k_ne -- ví -- ře, že z_bis -- ku -- pa put -- na dě -- lá u -- hlí -- ře. Je to tak, tře -- ba je to k_ne -- ví -- ře, že mni -- cha dě -- lá kut -- na, kru -- nýř ry -- tí -- ře. Je to prav -- da od -- vě -- ká, ša -- ty dě -- laj člo -- vě -- ka, kdo je ne -- má, ať od li -- dí pra -- nic ne -- če -- ká. " " a kdo je bo -- ha -- tý. Pod -- le ka -- bá -- tu se svět mě -- ří, lhá -- ři ve fra -- ku, kaž -- dý vě -- ří, pro -- to -- že, je to prav -- da od -- vě -- ká, ša -- ty dě -- laj člo -- vě -- ka, kdo v_had -- rech če -- ká na ště -- stí, ten se na -- če -- ká.
}

verseII = \lyricmode {
 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Do -- ka -- vad jsme na -- ha -- tý, od hla -- vy až do pa -- ty, nik -- do ne -- ví, kdo je chu -- dý
}

melody = \chordmode {
 c2 d:7 g1:7 c2 d:7 g1:7 c2 c:7 f1 g2 g:7 c b:7 e:m ais:dim a:m b:7 e:m ais:dim a:m b:7 e1:m d:7 g g:7 c d2:m7 g:7 c1:7 f2 f:m c a:7 d:m f:m c a:7 d:7 g:7 c g:7 c c:7 f1 c2 a:7 d:m g g:m a:7 d:m d:m7.5- c a:7 d1:7 g:7 c d2:m7 g:7 c1:7 f2 f:m c a:7 d:m d:m7.5- c g:7 c1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 g2 c, d4 r2 e8 d   g4 g c, c  d4 r2.  g4 g c, c g'2 f4 r4  e e dis dis  e r2. b'2 e,  fis4 r2 g8 fis  b4 b e, e  fis r2 fis4  b b e, e   c'2 fis,4 r4   g g f e  d r2. \repeat volta 2 { c4 e a, e' d f b, r4  e g c, g'  f a d, r4  g c e, g  f a d, f }   \alternative { { e c g' e d2 g4 r4 } { e4 e d8 c d4 } } c2 r2    f4 a c, a' g r2 a4  f r2 g4   e2 r2   f4 a d, f  e r2 g4  c,4 r2 e4  d g g g c, e a, e' d f b, r4  e g c, g' f a d, r4 g c e, g  f a d, f e e d d c r2. 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Šaty dělaj člověka" }
  poet = \markup { "Hudba Jaroslav Ježek, text Jiří Voskovec a Jan Werich" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Foxtrot" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}