\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Dnes je pro mne čer -- ný, nej -- smut -- něj -- ší rá -- no, do -- pis do -- stal jsem čer -- ně o -- zdo -- be -- ný, ne -- vím ješ -- tě, co je tam u -- vnitř na -- psá -- no. Když ho vi -- dím, o -- či mám za -- ro -- se -- ný.
}melody = \chordmode {
 s1 d1 d a:7 a:7 a:7 a:7 d d d d:7 g e:m a:7 a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r2 d4 e  fis fis2 fis8 fis  g4 fis e d  cis e2.  r2. e8 fis  g4 g g4. g8  a4 g fis e  fis1   r2. fis8 a  d4 d d4. a8   fis4 fis g fis   e( g) b2   r2.  b8 c   cis4 b a gis  g cis, fis e  d1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Smutný psaní" }
  poet = \markup { "Traditional, text Ondřej Juřík" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato " \note #"4" #1 = 100 }
  composer = "(Doprovod: 6)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Tak tu sedím,"
         "v ruce mám to"
         "smutný psaní,"
         "máma píše, že si"
         "Pán Bůh tátu vzal."
         "Je teď sama, doma"
         "nemá nikde stání,"
         "abych prej se za"
         "ní domů podíval."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Kdybych šel hned"
         "nejrychlejší koně"
         "sedlat, s větrem"
         "v zádech chtěl bych"
         "letět jako blesk,"
         "nemoh bych pro mámu"
         "nic jinýho dělat,"
         "než jí otřít slzy,"
         "a zahnat její stesk."
        }
    }
   }
   \hspace #12
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         \italic "Recitativ"
         "Vzpomínám si dobře"
         "na to krásný ráno,"
         "když jsem mámě, otci"
         "lehce sbohem dal."
         "Otec říkal mi, že mám"
         "v osudu psáno, abych"
         "celej život do svejch"
         "rukou vzal."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Stejně jako sloka 3"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}