\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 La la -- la -- la la -- la -- la, la la -- la -- la la -- la -- la, la la -- la -- la la -- la -- la lá, la la -- la -- la la -- la -- la, la la -- la -- la la -- la -- la, la la -- la -- la la -- la -- la lá. \set stanza = #"1." Ne -- be je mod -- rý a zla -- tý, bí -- lá je slu -- neč -- ní zá -- ře. Hor -- ko a svá -- teč -- ní ša -- ty, vřa -- va a zpo -- ce -- ný tvá -- ře. Vím, co se bu -- de dít, býk už se v_o -- hra -- dě vzpí -- ná. Kdo chce, ten mů -- že jít, já si dám skle -- ni -- ci ví -- na. \set stanza = #"R:" Ží -- zeň je ve -- li -- ká, ži -- vot mi u -- tí -- ká, nech -- te mně pří -- jem -- ně snít, ve stí -- nu pod fí -- ky po -- slou -- chat sla -- ví -- ky, zpí -- vat si s_ni -- ma a pít.
}melody = \chordmode {
 a2.:m e:m b:7 e:m a:m e:m b:7 e:m e:m b:7 b:7 e:m e:m b:7 b:7 e:m e:m b:7 b:7 e:m e:m b:7 b:7 e8:m e2:7 e8:7 a2.:m e:m b:7 e:m a:m e:m b:7 e:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 6/8
 a8 a16 a a8 a g fis  g g16 g g8 g fis e   fis fis16 fis fis8 fis g a  b2.  a8 a16 a a8 a g fis  g g16 g g8 g fis e  fis fis16 fis fis8 fis g fis  e2.^\markup { \italic "Fine" }   \repeat volta 2 { g8 g g g g g  fis a4( a4.)  fis8 fis fis fis fis fis   e g4( g4.)  g8 g g g g g  fis a4( a4.)  fis8 fis fis fis fis fis   e g4( g4.)   r8 b, b b b b   b( dis4 dis4.)  b8 b b b b b e e4( e4.)   r8 b b b b b   b( dis4 dis4.)  b8 b b b cis dis     fis e4( e4.) a8 a a a g fis  g g g g fis e  fis fis fis fis g a  b2.  a8 a a a g fis  g g g g fis e  fis fis fis fis g fis   e2. }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Slavíci z Madridu" }
  poet = \markup { "Hudba Hugues Aufray, slova Ivo Fischer" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
  composer = "(Doprovod: valčík 2)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Ženy jsou krásný a cudný,"
         "mnohá se ve mně zhlídla,"
         "oči, jako dvě studny,"
         "vlasy, jak havraní křídla."
         "Dobře vím, co znamená pád,"
         "do nástrah dívčího klína,"
         "někdo má pletky rád,"
         "já radši sklenici vína."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Nebe je modrý a zlatý,"
         "ženy krásný a cudný."
         "Mantily sváteční šaty,"
         "oči, jako dvě studny."
         "Zmoudřel jsem stranou"
         "od lidí, jsem jako"
         "zahrada stinná."
         "Kdo chce, ať mi závidí,"
         "já si dám sklenici vína."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
         \italic "D.C. al Fine"
        }
    }
   }
  }
 }


}