\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Je -- du tak -- hle ve -- čer stez -- kou dát stá -- du k_ře -- ce pít, v_tom pot -- kám hol -- ku hez -- kou, že jsem až z_ko -- ně slít. Má kyt -- ku žlu -- tejch kvě -- tů, snad rů -- ží, co já vím. Znám pl -- no hez -- kejch žens -- kejch k_svě -- tu, a -- le ta -- hle hra -- je prim. \set stanza = #"R:" Kdo si ka -- zíš smy -- sl pro krá -- su, ať s_tou a ne -- bo s_tou, dej si říct, že kro -- mě Te -- xa -- su, ty -- hle rů -- že ne -- ros -- tou. Ať máš kol -- ťák níz -- ko u pa -- su, ať jsi tře -- ba zlo -- děj stád, svo -- ji žlu -- tou rů -- ži z_Te -- xa -- su bu -- deš po -- řád mít už rád. \set stanza = #"2." Řek -- la rád.
}melody = \chordmode {
 s4 c1 c:7 f c c a:m d:7 g:7 c c:7 f c c a:7 d2:m g:7 c c:7 f1 f c c c a:m d:7 g:7 c c:7 f c c a:7 d2:m g:7 c1 \set chordChanges = ##f c f c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { \partial 4 e8 e  g4 g g g  e e2 d4  c d c a  c2. g4   c4 c c d  e g2 e4 d d d e  d2. e4 g g g g  e e2 d4  c d c a  c2. g4 c c c d e e g8 e e e  d4 f e d  c2.  c8 c  f4 f f f f f f f e e e d  c2. g8 g  c4 c c d  e g g f8 e  d4 d d e  d2. e8 f  g4 g g g  e e e e8 d c4 d c a  c2. g8 g   c4 c c d  e g g f8 e d4 f e d } \alternative { { c2. e8 f } { c1( c1 c4) r2. } }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Růže z Texasu" }
  subtitle = "Yellow roses from Texas"
  poet = \markup { "Americká lidová, text Ivo Fišer" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Řekla, že tu žije v ranči"
         "jen sama s tátou svým."
         "a hrozně ráda tančí, teď"
         "zrovna nemá s kým. Tak"
         "já se klidně nabíd,"
         "že půjdu s ní a rád a že"
         "se dám i zabít, když si"
         "to bude přát."
        }
    }
   }
   \hspace #-49
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Hned si se mnou dala"
         "rande a přišla přesně"
         "v půl a dole teklo"
         "Rio Grande a po něm"
         "měsíc plul. Když si"
         "to tak v hlavě srovnám,"
         "co víc jsem si moh přát,"
         "ona byla milá, štíhlá,"
         "rovná, zkrátka akorát."
        }
    }
   }
   \hspace #22
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Od těch dob svý stádo"
         "koní sem vodím k řece"
         "pít a žiju jenom pro ni"
         "a chtěl bych si ji vzít."
         "Když večer banjo ladím"
         "a zpívám si tu svou,"
         "tak pořád v duchu"
         "hladím tu růži"
         "voňavou."
        }
    }
   }
  }
 }

}