\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 Proč by -- chom se ne -- tě -- ši -- li, proč by -- chom se ne -- tě -- ši -- li, když nám Pán Bůh zdra -- ví dá, zdra -- ví dá, když nám Pán Bůh zdra -- ví dá, zdra -- ví dá. Když nám Pán Bůh zdra -- ví dá, zdra -- ví dá. A kdo že -- nat, kte -- rá vda -- ná, roz -- žeh -- nej se s_ra -- do -- ván -- ky. Že -- na do -- ma hos -- po -- da -- ří, muž se u -- krý -- vá za džbán -- ky.
}

verseII = \lyricmode {
 Kdož z_nás ví, zda pouť bu -- dou -- cí, kdož z_nás ví, zda pouť bu -- dou -- cí, ve -- se -- le tak u -- hlí -- dá, u -- hlí -- dá, ve -- se -- le tak u -- hlí -- dá, u -- hlí -- dá, ve -- se -- le tak u -- hlí -- dá, u -- hlí -- dá.
}

melody = \chordmode {
 d2 d a:7 d d d a:7 d d g b:7 e:m a:7 d a:7 d e:m d a:7 d g g d4:7 g d2 g e:m d4:7 ais:dim b2:7 e:m d a:7 d e:m d a:7 d 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key d \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {
  d4 <cis e>4 <d fis>4. <e g>8 <a, fis'>8( <a e'>) <a e'>( <a fis'>)    <a e'>8( <a d>) <a d>( <cis e>)  <d fis>4 <e g>   <d a'>4. <d b'>8
  <fis a>8( <e g>) <e g>( <fis a>)  <e g>( <d fis>) <d fis>( <fis a>)  <fis d'>4 <fis cis'>  <g cis>4. <g b>8  <dis b'>8 <dis a'> <dis a'>8.( <dis b'>16) <e a>8 <e g> <e g>4
  <e a>4 <e g> <e g>4. <d fis>8  <d fis>8 <cis e> <cis e>4  <d b'>8 <d a'> <d a'>4  <e a>  <e g>   <e g>4. <d fis>8
  <d fis>8 <cis e> <cis e>( <cis fis>) <a e'> <a d> <a d>4^\markup { \italic \tiny "Fine" }
 }
 \repeat volta 2 {
  <d b'>4 <d b'> <d b'>4 <d b'>  <a' c>8( <g b>) <g b>( <fis a>)  <fis a>4 <fis a>
  <d b'>4 <d b'> <e b'> <e b'> <fis a>8( <e g>) <e g>( <dis fis>)   <dis fis>4 <dis fis>
 }
 <e g>4 <e g> <e g> <d fis>
 <d fis>8( <cis e>) <cis e>( <g' b>)  <g b>( <fis a>) <fis a>4  <e g>4 <e g> <e g> <d fis>  <d fis>8( <cis e>) <cis e>( <d fis>) <a e'>( <a d>)^\markup { \italic \tiny "D.C. al Fine" } <a d>4
 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Proč bychom se netěšili" }
  poet = \markup { "Hudba Bedřich Smetana, text Karel Sabina" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vesele" }
  composer = "(Doprovod: polka)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

}