\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 U nás v_u -- li -- ci byd -- lel pan Svo -- bo -- da, že se po -- řád smál, měl přez -- dív -- ku Po -- ho -- da, když jsem se ho ptal, jak -- pak dnes -- ka je, ří -- ká -- val, po -- ho -- da. Měl ma -- lej byt, že -- nu a dvě dě -- ti, v_pět vstá -- val do prá -- ce, do -- mů šel v_půl tře -- tí, no -- vi -- ny pod pa -- ží, cu -- kro -- ví pro dě -- ti, zkrá -- tka po -- ho -- da. Po do -- mě se po -- ví -- da -- lo, ten má a -- si pří -- jem, za -- tím -- co my na -- dá -- vá -- me, ve -- se -- le si ži -- je a hlav -- ně pa -- ní Šul -- co -- vá, ze sou -- sed -- ní -- ho by -- tu, po -- slou -- cha -- la za dveř -- mi a zá -- vi -- dě -- la v_skry -- tu. Pa -- ní že li -- di zdra -- vím ús -- mě -- vem a od -- po -- ví -- dám, po -- ho -- da, po -- ho -- da, po -- ho -- da.
}melody = \chordmode {
 s4 c1 e:m a:m c d:m7 g:7 c d2.:m7 g4:7 c1 e:m a:m c c d:m7 g:7 c d:m7 g:7 c a:m d:m7 g:7 c a:m d:m7 g:7 c a:m d:7 d:7 f g:7 d:m7 d:m7 g:7 c2 e:m a:m g:7 c e:m a:m g:7 c1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4 e8 f \repeat volta 3 { g8 g g4 r8 g e f  g g g4 r4 e8 f  g g g4 g8 c g e  d e c4 r4 e8 c  d8 e d4 r4 d8 c  d e d4 r8 d c d  d g e4 r2  r2. e4 g8 g g4 r8 g e f g g g4 r8 g e f  g g g4 r8 c g e  d e c4 r8 e8 d c  d e d4 r8 e d c d e d4 r4 c8 d  e g e4 r2  r1  r4 a8 a a4 a  g c g f  r4 g8 a4. g8 f e4 g2 r4  r4 a8 a4. a8 a  g c4. g4 f  r4 g8 a g4 f  e8 g4. r2  r8 a a a a a4.  g4 c8 g4. r4 r4. g8 g a g f  e g4. r2 }  \alternative { { r4 d8 d4. c'8 c b b a4 r2   r8 g g g a a4.   e8 d r2 e8 f } { r8 d d e d e4. } }  d8 e d4 r2  r4. c8 c b a c   e g e4 r2  r1  e8 g e4 r2  r2. e8 g e4 r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Pohoda" }
  poet = \markup { "Hudba i text Jaroslav Samson Lenk" }
  meter = \markup { \tiny \italic \note #"4" #1 = 160 }
  composer = "(Doprovod: pionýrák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-7
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Paní Šulcová psala dopisy,"
         "co jsou zvláštní tím,"
         "že nemají podpisy a ty"
         "úřade, a ty počti si,"
         "kdo kde a kolik."
         "Dík paní Šulcové,"
         "jejímu dopisu,"
         "rychle pan Svoboda"
         "dostal se do spisu,"
         "ač není podpisu, je"
         "třeba prošetřit,"
         "autor se bojí."
         \vspace #0.5
         "Na Svobodu začali se"
         "ptát neznámí páni"
         "jak u nás ve vchodu,"
         "tak u něj v zaměstnání."
         "I když se nic nenašlo"
         "a Svoboda je čistej,"
         "lepší na něj dávat"
         "pozor, kdo si má"
         "bejt jistej?"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Včera se stěhoval pryč"
         "od nás Svoboda, na"
         "ňákou samotu někde"
         "u Náchoda a já vím"
         "určitě, není to"
         "náhoda, trochu se"
         "bojím. Že brzo budem"
         "i my hledat samoty"
         "k bydlení nastálo,"
         "nejen o soboty,"
         "kvůli pár Šulcovejm,"
         "no a vím na tuty,"
         "o to nestojím."
         \vspace #0.5
         "Usměvavej Svoboda mi"
         "totiž hrozně chybí,"
         "zjišťuju to ponenáhlu"
         "a málo se mi líbí,"
         "že Šulcová je na koni,"
         "tak proto není náhoda,"
         "že lidi zdravím"
         "úsměvem a odpovídám"
         "pohoda, pohoda,"
         "pohoda."
        }
    }
   }
  }
 }


}