\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Po sta -- rých zá -- mec -- kých scho -- dech, po scho -- dech z_ka -- me -- ne kaž -- dý ve -- čer pan -- na cho -- dí, za ru -- ku se s_ho -- chem vo -- dí, srd -- ce má zmá -- me -- né. Kaž -- dý ve -- čer pan -- na cho -- dí, za ru -- ku se s_ho -- chem vo -- dí, srd -- ce má zmá -- me -- né.
}melody = \chordmode {
 g1 g g2 e4:m a:7 d1:7 d:7 g a2:7 d:7 g1 d:7 d:7 g g a2:7 d:7 g1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { <b g'>8 <c a'> <d b'>4 <d b'> <d b'>8 <b g'>  <d b'>4 <b g'> r4 <d b'>8 <e c'>    <d b'>2 <b g'>4 <cis b'>   <c a'>4 r2. }
 <c a'>8 <c a'> <c a'> <d b'> <e c'> <d b'> <e c'> <c a'>   <b g'> <b g'> <b g'> <c a'> <d b'> <c a'> <d b'> <b g'>   <d b'>4 <cis b'>8 g'8 <c, a'>4 <d b'>  <b g'> r2.^\markup { \italic "Andante" }   <c a'>4. <c a'>8 <c a'>4 <d b'>   <e c'> <d b'> <e c'> <c a'>  <b g'>4. <b g'>8 <b g'>4 <c a'>  <d b'> <c a'> <d b'> <b g'>^\markup { \italic "Adagio" }   <d b'>4 <cis b'>8 g'8 <c, a'>4 <d b'>  <b g'> r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Po starých zámeckých schodech" }
  poet = \markup { "Hudba i slova Karel Hašler" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Adagio" }
  composer = "(Doprovod: adagio bez rytmu, andante pochodový)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "[: Srdce má zmámené"
         "láskou, srdce své"
         "z mramoru. :]"
         "[: Měsíček když"
         "večer vchází, pan"
         "Alois ji doprovází"
         "po schodech nahoru. :]"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "[: Po schodech"
         "vzhůru ji vodí"
         "do Zlaté uličky. :]"
         "[: A tam v domku"
         "malovaném, blátem,"
         "hlínou slepovaném,"
         "dává jí hubičky. :]"
        }
    }
   }
  }
 }


}