\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Co " " skrý -- váš za víč -- ky a pla -- me -- ny svíč -- ky, snad houf fí -- lých ho -- lu -- bic ne -- bo jen žal? Tak skon -- čil ten pr -- vý den, zmá -- če -- ný kr -- ví, a -- ni pou -- ťo -- vou pa -- nen -- ku ne -- za -- ne -- chal. \set stanza = #"R:" O -- tev -- ři o -- či, ty u -- spě -- cha -- ná, dá -- mo u -- pla -- ka -- ná, o -- te -- vři o -- či, ta hlou -- pá noc kon -- čí a mír je me -- zi ná -- ma.
}melody = \chordmode {
 s2. a2. d a d a a a e e d a d a a a e a a d a e d a e e d a d a a e a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 r2 a8 b  cis4 cis cis d cis d  e d cis  fis e d  cis cis cis  cis d e e d cis  b2.( b4) r4 e   fis fis fis  e cis e  fis e d  cis a a8 b  cis4 cis cis  cis d cis b a b  a2 r4  cis cis cis d d d  cis b a  e'2.  fis2 fis4  e d cis  e2.( e4) r2  fis4 fis fis  e cis e  fis e d  cis a4. b8  cis2 cis4 b a b a2 r4
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Panenka" }
  poet = \markup { "Hudba i text Robert Křesťan" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: valčík 2)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-31
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Už si oblékni šaty"
         "i řetízek zlatý"
         "a umyj se, půjdeme"
         "na karneval. A na"
         "bílou kůži ti napíšu"
         "tuší, že dámou jsi"
         "byla a zůstáváš dál."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}