\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ho -- ra skrý -- vá Slun -- ce pod klo -- bouk, z_ob -- la -- ků do pam -- pe -- li -- šek fouk. Jak zla -- té kví -- tí jas -- né hvěz -- dy jsou, snad až k_to -- bě mo -- je dra -- há do -- lét -- nou.
}melody = \chordmode {
 s1 a1 a e e a a e e:7 a a:7 d d:m a e a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r2 cis4 e  a2. e4  cis4. cis8 b4 a e'1( e4) r4 cis e  a2. e4  cis4. cis8 b4 a e'1  \repeat volta 2 { r4 cis'4 cis b   a2. b4  cis4 cis b a  fis1  r2 a4 f   e2. fis4  gis8 gis fis fis e4 d  cis1 }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Pampelišky" }
  poet = \markup { "Neznámý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: pionýrák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \fill-line {
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Z oblaků až k tobě doletí,"
         "podle nich budeš"
         "mít tři děti."
         "Ty budou krásné"
         "tak, jako jsi ty."
         "Dobrou noc, má drahá,"
         "tak už spi."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Kouzelná je řeka"
         "na horách, po ní"
         "plul jsem, jako v"
         "mátohách. Tys byla"
         "krásná, první láska"
         "má. Mně se zdá, že se"
         "na mě z nebe usmíváš."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Tichá píseň nese se"
         "nocí, ostrejch hochů"
         "toulavejch srdcí."
         "Umlkla banja, ztichly"
         "kytary, sbohem buď mé"
         "krásné děvče z Montany."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Tam v kolíbce malý"
         "hošík spí, přemýšlím,"
         "o čem tak asi sní."
         "Zdědil mou hůl a tornu"
         "toulavou, půjde tam,"
         "kde pampelišky"
         "zlaté jsou."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}