\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Už z_rod -- ný -- ho ran -- če vi -- dím jen ko -- mín a stáj, hej, už z_rod -- ný -- ho ran -- če vi -- dím jen ko -- mín a stáj, rych -- lík v_bar -- vě po -- me -- ran -- če už mě ve -- ze, tak good bye. \set stanza = #"2." Tak
}melody = \chordmode {
 a1 a a2 a:7 d1 d a e e:7 a a 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key a \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 e8 e e cis e e r4  e8 d cis a e'4 cis  a2 r4 a'  fis8 fis fis fis fis a, r4  fis'8 fis fis fis fis4 d  cis2. e8 e   gis gis gis e gis e r4  e8 e e e e4 cis  a1 r2. r8 cis8
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Oranžový expres" }
  subtitle = "Orange blossom special"
  poet = \markup { "Hudba Erwin Thomas Rouse, text Jan Vyčítal" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vivo" }
  composer = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #-1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Tak jako světla herny"
         "mě stejně vždycky rozruší"
         "svit brzdařský lucerny,"
         "komáři jisker v ovzduší,"
         "a pak, když oranžovej"
         "expres mi houká do uší."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "R"
        \column {
         "Hello, kam jedeš, tuláku?"
         "Nevím."
         "Na New York?"
         "Nevím."
         "Nebo na Nashville?"
         "Nevím. Mně stačí, když"
         "slyším, jak ty pražce"
         "drncaj, duhdá, duhdá."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Sedím si na uhláku"
         "a vyhlížím přes okraje,"
         "ve svým tuláckým vaku"
         "šmátrám po lahvi tokaje,"
         "píseň oranžovýho vlaku"
         "si zpívám do kraje."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Už z rodnýho ranče"
         "nevidím komín a stáj,"
         "už z rodnýho ranče"
         "nevidím komín a stáj."
         "Rychlík v barvě"
         "pomeranče sviští"
         "na New York, Good bye."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "R" "~ Recitativ"
        \column {
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}