\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 Za le -- do -- vou ho -- rou a čer -- ný -- mi le -- sy je stří -- br -- ná ře -- ka a za ní kde -- si sto -- jí do -- mek bez a -- dre -- sy a bez de -- chu. Byd -- lí v_něm ne -- chci ří -- kat ví -- la, a -- le co na tom, i kdy -- by by -- la, před lid -- mi se troš -- ku skry -- la a ví -- me o ní hlav -- ně z_do -- sle -- chu. Že li -- di
}

verseII = \lyricmode {
 ro -- zum -- né blb -- nout nu -- tí a ne -- ní na ní nej -- měn -- ší spo -- leh -- nu -- tí, co ji zro -- vna na -- pad -- ne, to u -- dě -- lá. Z_pu -- ber -- ťá -- ků hoř -- ko -- slad -- ko -- ky -- se -- lá. Ge -- ne -- tič -- tí in -- že -- ný -- ři lá -- mou je -- jí kód, po Pra -- ze se o nich ší -- ří, že jez -- dí tram -- va -- jí. Str -- ka -- jí hla -- vy pod vo -- do -- vod a pak i o -- ni na -- ko -- nec pod -- lé -- ha -- jí.
}

verseIII = \lyricmode {
 chla -- py a z_chla -- pů puber -- ťáky, o žens -- kých nem -- lu -- vím, tam to pla -- tí ta -- ky a uráž -- li -- vá je a
}

melody = \chordmode {
 s2 f1 c f c f c d:m g:7 f c f c f c d:m g:7 c c d:m g:7 c a:m d:m g:7 c2 e:m a1:m g:7 c c d:m g:7 c a:m d:m g:7 c a:m d:m g:7 c a:m d:m g:7 c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 2 c8 c d e  f^\markup { \translate #'(-3.55 . 0.2) \bold \tiny "A" } f4 f8 f e4 d8  e c4. c8 e f g a a4. r8 a g f g e4. r4 c8 c  c' c4. r4 c8 a    g e4. r8 e e g  d2 r2 r1  r8 f f f f f e d   e c4. r8 c c c  a' a4. r8 a g f   g e4. r2   c'8 c c c c a4.   g8 e4. r4. c8     d d d d( d2)  r2 e8 g e d  c2 r2  r2 r8 e d e  \repeat volta 2 { f8^\markup { \translate #'(-3.55 . 0.2) \bold \tiny "B" } f f4 a8 c4.   b8 b4. r8  c,8 c d   e e4 g8 g g g b    a a4. r2    f8 f f f a c4  b8( } \alternative { { b4) r4. d,8 d f  e2 r2  r2 e8 e d e } { b'8 b b b r4 g8 f} } e2 r2   r2 e8 e d e^\markup { \translate #'(-0.55 . 0.2) \bold \tiny "C" }  f8 d d d4. r4   r2 d8 d c d  e2 r2  r2 e8 e d e  f8 d d d4. r4   r4. d8 d d c d  c2 r2   r2 e8 d e4   f8 d4. r2   r2 r8 d8 c d  e2 r2  r2 r8 e8 d e   f d d d d4 r4  r2 d8 e4 d8  c2 r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Něco o lásce" }
  poet = \markup { "Hudba i text Pavel Dobeš" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Doprovod: pionýrák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }  
   \new Lyrics \lyricsto "voiceMelody" { 
    \verseI
  
    <<
     { \verseII } 
     \new Lyrics {
      \set associatedVoice = "voiceMelody"
      \verseIII
     }
    >> 
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #-2
   \column {
    \line { \bold \tiny "B"
        \column {
         "A holubicím dál rostou"
         "křídla dravců, družstevním"
         "rolníkům touha mořeplavců"
         "a lásce, té potvoře"
         "sebevědomí, že jednou"
         "bude vládnout světem,"
         "tedy i nám a po nás našim"
         "dětem, které na tom budou"
         "stejně špatně, jako my."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \tiny "B"
        \column {
         "Když chlap zmagoří láskou,"
         "utíká za ní, platí i s úroky"
         "a nepočítá s daní."
         "U ženských je to přímo"
         "námět na horor, papuče"
         "letí pod pohovku,"
         "nákupní tašky padaj na"
         "vozovku, ať si tramvaj"
         "zvoní, ať se zblázní"
         "semafor."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \tiny "A"
        \column {
         "Až vám ta potvora zastoupí"
         "cestu, sedněte na zadek"
         "a seďte jak z trestu."
         "Jen ať si táhne, jak to"
         "dělají vandráci. Láska"
         "se totiž, i když je"
         "prevít, nikomu dvakrát"
         "nemůže zjevit, láska"
         "se totiž, i když je"
         "prevít, nevrací."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold \tiny "A"
        \column {
         "A nesmí vám to nikdy"
         "přijít líto. Kupte si"
         "auto a cucejte chito,"
         "odreagujte se psychicky."
         "Protože jestli byste na"
         "ni měli myslet, to"
         "radši vstaňte a jděte"
         "za ní ihned, utíkejte,"
         "než vám zmizí navždycky."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \tiny "B"
        \column {
         "Převrhněte stůl, opusťte"
         "dům, fíkusy rozdejte"
         "sousedům. Nechte vanu"
         "vanou, ať si přeteče."
         "Na světě není větší"
         "víra, pro žádnou z nich"
         "se tolik neumírá, ani"
         "v žádné jiné zemi"
         "na světě."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \tiny "B"
        \column {
         "Hmm"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}