\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Kdo tě lí -- bá, když ne já, kdo tě hlí -- dá, když ne já. Ok -- no v_pří -- ze -- mí je zav -- ře -- né i dnes, lás -- ko má. \set stanza = #"R:" A v_je -- ho les -- ku vi dím při -- chá -- zet se -- be ve vě -- ku pat -- náct let a zno -- vu ří -- kám spou -- stu něž -- ných vět. Ty, já, jsme my, ty a náš je svět.
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"2."
 Kdo ti zpí -- vá, když ne já, kdo tě mí -- vá, když ne já. Ok -- no v_pří -- ze -- mí je zav -- ře -- né i dnes, lás -- ko má.
}

melody = \chordmode {
 \repeat volta 2 { c1 f c f c bes2 f c1 c } a2:m g f g a:m g f1 a2:m g f1 c2 f c f c g f1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r4 e8 f g g e d  c1 r4 e8 f g g e d  c1  r4 e8 f g g g a bes bes bes c a r8 g f  e1( e)  r4 a16 b c e( e8) d c b  c16 a8 a16( a4) r2  r4 a16 b c e( e8) d c b c4 r2.   r4 a16 b c e( e8) d c b   c16 a8 a16( a4) r2  <c e>4 r4 <c f>4 r4  <c e>4 r4 <c f>4 r4   <c e>4 r8 <c e>8 <b d>4 r8 <b d>8  <a c>4 r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Okno mé lásky" }
  poet = \markup { "Hudba Petr Janda, slova Zdeněk Rytíř" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Andante" }
  composer = "(Doprovod: rock)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-6
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Kdo tě budí, když ne já,"
         "kdo tě nudí, když ne já."
         "Okno v přízemí je zavřené"
         "i dnes, lásko má."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Kdo tě hladí, když ne já,"
         "kdo tě má rád, když ne já."
         "Kdo tě zradí, když ne já."
         "Ty, já, jsme my, my"
         "a náš je svět."
        }
    }
   }
  }
 }


}