\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když půj -- deš po ces -- tě, kde rů -- že vad -- nou, kde ros -- tou stro -- my bez lis -- tí, tak vyj -- deš na mís -- to, kde tvý sl -- zy spad -- nou na hrob, co nik -- do ne -- čis -- tí.
}melody = \chordmode {
 g1 e:m g a g c g g g e:m g a g c g g 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 r4 b b a  a g b,2  r4 b' b( a8) g a4 a( a8) a g a  b4 b2.  r2 e,4 g  g2( b b) r2  r4 b b a  a g b,2   r4 b' b a8 g  a4 a2 r8 a  b1  r4. e,8 e e g g  g1( g4) r2. 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Náhrobní kámen" }
  poet = \markup { "Hudba Petr Novák, text Ivo Plicka" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Pieta" }
  composer = "(Doprovod: pionýrák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 } \markup {
  \vspace #1
  \fill-line {
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Jen starej rozbitej"
         "náhrobní kámen"
         "řekne ti, kdo nemoh"
         "už dál. Tak sepni"
         "ruce svý a zašeptej"
         "amen, ať jsi tulák"
         "nebo král."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "R"
        \column {
         "Dřív děvče chodilo"
         "s kyticí růží,"
         "rozdávat lidem štěstí"
         "a svůj smích. Oči jí"
         "maloval sám Bůh černou"
         "tuší, pod jejím krokem"
         "tál sníh."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Všem lidem dávala"
         "náručí plnou, sázela"
         "kytky podél cest."
         "Jednou však zmizela"
         "a jako když utne,"
         "přestaly růže"
         "náhle kvést."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Pak jsem jí uviděl,"
         "ubohou vílu,"
         "na zvadlých květech"
         "věčně snít. Všem"
         "lidem rozdala svou"
         "lásku a sílu,"
         "že sama dál"
         "nemohla žít."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Tak jsem jí postavil"
         "náhrobní kámen"
         "a čerstvé růže"
         "jsem tam dal."
         "Pak jsem se pomodlil"
         "a zašeptal amen"
         "a svojí píseň"
         "jsem jí hrál."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "R" "~ Recitativ"
        \column {
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}