\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.4\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Ces -- ta je prach a štěrk a u -- du -- sa -- ná hlí -- na a še -- dé šmou -- hy kres -- lí do vla -- sů a_z hvězd -- ných drah má šperk, co ka -- me -- ním se spí -- ná a pír -- ka tou -- hy z_kří -- del Pe -- ga -- sů a_z hvězd -- ných drah má šperk, co ka -- me -- ním se spí -- ná a pír -- ka tou -- hy z_kří -- del Pe -- ga -- sů. \set stanza = #"2." Ces -- ta je Ser -- žan -- te pí -- sek je bí -- lý, jak pa -- že Da -- ni -- e -- ly, poč -- kej -- te chví -- li, mé o -- či u -- vi -- dě -- ly tu straš -- ně dáv -- nou vte -- ři -- nu za -- po -- mně -- ní. Ser -- žan -- te máv -- nou a bu -- dem zas -- vě -- ce -- ni. Mo -- ri -- tu -- ri te sa -- lu -- tant! Mo -- ri -- tu -- ri te sa -- lu -- tant. \set stanza = #"3." Tou ces -- tou
}melody = \chordmode {
 s2 a2:m g d:m a:m c f g:7 c d:m g c e a:m g e:m a:m f g:7 c e a:m g e:m a:m a:m a:m g g g g a:m a:m a:m a:m g g g g a:m a:m g:7 g:7 c c e e e a:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 2/4
 r8 e d e \set Score.repeatCommands = #'( start-repeat) a,4. e'8 d4. d8 f f f f  f( e) e4  r8 e e e a4 a  g8 a g f  e e f e  a4 r8 a  g4 r8 a  g a g f f( e) d( e) r8 e d c  b4 b  b8 a g b a a' a g  a4 r8 a  g4 r8 a  g a g f  f( e) d( e)  r8 e d c  b4 b  b8 a g b a2  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "1.3.")) r8 e' d e  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "2.4.") end-repeat) r8 a, b c  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f)) d4 d8 c  d( c) b4  r8 b b c  d d c b  r8 c c d  e( d) c4  r8 c c d  e e d c  r8 d d e  f( e) d4  r8 d d e  f f e d  r8 e e d  e4 e  r8 f f g a a g f  r8 e16 e e8 e  e8. e16 d8 e  r8 e16 e e8 e  e8. d16 c8 b  r8 e d e  r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Morituri te salutant" }
  subtitle = "Zdraví na smrt jdoucí"
  poet = \markup { "Hudba i text Karel Kryl" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Marche funebre" }
  composer = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #3
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-1
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Cesta je bič, je zlá"
         "jak pouliční dáma,"
         "má v ruce štítky"
         "v pase staniol."
         "[: A z očí chtíč"
         "jí plá, když háže"
         "do neznáma, dvě"
         "křehké snítky"
         "rudých gladiol. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #-22
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Tou cestou dál"
         "jsem šel, kde"
         "na zemi se zmítá"
         "a písek víří"
         "křídlo holubí."
         "[: A marš mi"
         "hrál zvuk děl,"
         "co uklidnění"
         "skýtá a zvedá"
         "chmýří, která"
         "zahubí. :]"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Cesta je tér"
         "a prach a"
         "udusaná hlína,"
         "mosazná včelka"
         "od vlkodlaka."
         "[: Rezavý kvér,"
         "můj brach a sto"
         "let stará špína"
         "a děsně velká"
         "bílá oblaka. :]"
        }
    }
   }
  }
 }

}