\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4") %paper-height = 14.85\cm
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"R:" Sly -- ším bo -- ží mlý -- ny, jak se o -- tá čí, sly -- ším bo -- ží mlý -- ny, jak se o -- tá -- čí, já sly -- ším bo -- ží mlý -- ny, jak se o -- tá -- čí, o -- tá -- čí, o -- tá -- čí, o -- tá -- čí. " " \set stanza = #"1." Ty mlý -- ny me -- lou ce -- lou noc, me -- lou ce -- lý den, me -- lou bez vý -- hod a me -- lou stej -- ně všem, me -- lou do -- le -- va, me -- lou do -- pra -- va, me -- lou prav -- du i lež, když zrov -- na vy -- hrá -- vá. Me -- lou o -- tro -- ká -- ře, me -- lou o -- tro -- ky, me -- lou na mi -- nu -- ty na ho -- di -- ny, na ro -- ky, me -- lou po -- ma -- lu a jis -- tě, a -- le me -- lou včas, já už sly -- ším je -- jich hlas.
}melody = \chordmode {
 c1 c c c f f f c c c e a:m c g f f f c2 f c1 f c f c d g c2 f c1 f:7 c e2 e:7 a:m f c g:7 c1 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { g8 a4. c4 a8 c( c4) c4 r2  e4 e e8 c4. c1  c8 d4. c4 a8 c( c4) c r2  c4 c c8 a4.   g2. g4  g8 a4. c4 a8 c( c4) c4 r2  e4 e e8 d4.  c2 c8 c4.  e2 e8 e4. d2 e8 d4. c1( } \alternative { { c4) r2.^\markup {"Fine"} } { c4 r4. g'8 g g } }   a8 g e d c4 a8 g  c8 c4 c4. g8 a  c8 c4 c c8 a g  c4 c8 c4 r8 g a  c c c4 r4 a8 g  c c c4 r4 a8 c  d d d d r8 d d d g, a4 g r8 g a c c c4 c8 r8 a g  c c c4 r4 c8 c  c c c d es d c a  c c4 c r8 c8 d e e e e e e e e  e e4. c4 c8 d  e e4. d8 d4. c4 r2. 
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Mlýny" }
  poet = \markup { "Spirituál, text Dušan Vančura" }
  meter = \markup { \tiny \italic \note #"4" #1 = 120 }
  composer = "(Doprovod: swing, pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-22
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         \bold "R"
         \vspace #0.5
         "Ó, já chtěl bych aspoň na chvíli"
         "být mlynářem. Pane, já bych mlel,"
         "až by se chvěla zem, to mi věřte,"
         "uměl bych dobře mlít, já bych věděl,"
         "komu ubrat, komu přitlačit."
         "Ty mlýny čekají někde nad námi,"
         "až zdola zazní naše volání,"
         "až zazní jeden liský hlas,"
         "proboha melte, je čas."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}