\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Tam, kde le -- ží Lit -- tle Big -- horn je in -- di -- án -- ská zem, tam při -- jíž -- dí ge -- ne -- rál Cus -- ter se svým pra -- po -- rem, mo -- drý ka -- bá -- ty jezd -- ců, stí -- ny dlou -- hých ka -- ra -- bin a z_in -- di -- án -- ských sig -- ná -- lů po ne -- bi le -- tí dým. \set stanza = #"R:" Ří -- kal to Jim Brid -- ger, já měl jsem v_no -- ci sen, pod sed -- mou ka -- va -- lé -- ri -- í jak kr -- ví rud -- ne zem. Kmen Si -- ou -- xů je sta -- teč -- ný a dob -- ře svůj kraj zná, proč Cus -- ter ne -- po -- slou -- chá ta slo -- va va -- rov -- ná.
}melody = \chordmode {
 s4 a1:m a:m a:m a:m a:m a:m d:m d:m a:m a:m d:m d:m a:m a:m a:m a:m a:m a a a a e e e e a a a a:7 d e e a a:m a:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4 a4  a a a b c a e' d  c a a g  a2. e'4  e e e e  e a a e  f d d d  d2 r4 e e e e e  e a a e  f d d d  d2 r4 a4  a4 4 4 b  c a e'2( e1 e2) r4 c  b a a a a1  \key a \major  e'4 e e e  fis e r4 e  e e fis e d2 r4 gis4  gis gis gis fis  gis gis gis fis  e e fis e  cis2 r4 e  cis e e e fis e e e   cis cis d e fis2 r4  b,4  b b b cis  d d r4 d cis a a a a1( a2) r2
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Little Bighorn" }
  poet = \markup { "Hudba Leon Payne, text Jan Vyčíal" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Allegro" }
  composer = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \vspace #3
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-8
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Tam blízko Little Bighornu"
         "šedivou prérií táhne generál"
         "Custer s sedmou kavalérií."
         "Marně mu stopař Bridger radí,"
         "zpátky povel dej."
         "Jedinou možnost ještě máš,"
         "život si zachovej."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Tam blízko Little Bighornu"
         "se vznáší smrti stín."
         "Padají jezdci z koní,"
         "výstřely z karabin,"
         "límce modrých kabátů"
         "barví krev červená."
         "Kmen Siouxů je statečný"
         "a dobře svůj kraj zná."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #29
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Pak všechno ztichlo,"
         "jenom tam-tam duní"
         "nad krajem, v oblacích"
         "prachu mizí Siouxů"
         "vítězný kmen."
         "Cáry vlajky hvězdnatý"
         "po kopcích vítr vál,"
         "tam uprostřed svých vojáků"
         "leží i generál."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}