\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 La -- la -- la -- lá la -- la, la -- la -- la -- lá la -- la, la -- la, la la -- la -- lá -- la. Na ok -- ně se -- dě la koč -- ka, byl hor -- ký let -- ní den, na ok -- ně se -- dě -- la koč -- ka a kou -- ka -- la se ven, byl hor -- ký let -- ní den a kde kdo cho -- dil bos, na ok -- ně se -- dě -- la koč -- ka, ven -- ku zpí -- val kos. Byl hor -- ký let -- ní den a ce -- lý svět se smál a mně ve -- se -- lý sen se pod ja -- blo -- ní zdál, a ce -- lý svět se smál, vi -- dím to ja -- ko dnes, na ok -- ně se -- dě -- la koč -- ka a ven -- ku ště -- kal pes.
}melody = \chordmode {
 c1 cis:dim7 g e:7 a:m d:7 g d:7 g g g g g g d:7 d:7 d:7 d:7 d:7 d:7 d:7 d:7 g2 gis:dim7 d1:7 g g b:m e a:m a:m a:m d:7 g g e:7 e:7 a2:m e a1:m d:7 g 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 g4 fis g fis( fis) e fis2 g4 fis g fis( fis) e fis2  g4 e r4 g  fis g a2 g4 r2._\markup{ \italic "Fine" } r2. d4   g a fis8 fis d4  e e r4 d  b d e fis e r2 d4  g a fis8 fis d4  e e r4 b c4. d8 e4 fis  e r2 d4  a'4 gis a gis a gis a e g2 fis  fis4 r2 e4  g fis e8 e fis4 g fis e g   fis2 e e4 r2 d4  b d g a  b b b8 a4.  a2 gis gis2. d4  c e a b  c r2 b4  a r2 e4  g8 fis4. e4 fis  g8 a4. fis4 d e2. d4  e e b' b e, r2 e4 a a b8 b b4  c r4 e, r8 a  g4 fis e fis  g2 r2_\markup{ \tiny \italic "D.C. al Fine" }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Kočka na okně" }
  poet = \markup { "Hudba Jiří Šlitr, text Jiří Suchý" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Foxtrot" }
  composer = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }

}