\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Když jsem byl chla -- pec ma -- lej, tak me -- tr nad ze -- mí, schá -- ze -- li se far -- má -- ři tam u nás v_pří -- ze -- mí, me -- zi ni -- ma můj tá -- ta u pi -- va se -- dá -- val a tu svo -- ji nej -- mi -- lej -- ší hrál.
}melody = \chordmode {
 s4 e1 e e e a a e e e e e e b:7 b:7 e e 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c'' {
 \key e \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \partial 4 gis4  g gis g gis  fis e r4 gis g gis g gis  e2 r2 a4 a a a a e fis g gis gis g gis e2 r4 gis4 g gis g gis fis e r4 gis g gis g gis e2 r2  b'4 b b b  b a fis gis e2 r2 r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Když náš táta hrál" }
  subtitle = "When papa play'd the dobro"
  poet = \markup { "Hudba Johny Cash, text Jan Vyčítal" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Andante" }
  composer = "(Doprovod: 4)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }

  >>
 }


 \markup {
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-5
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Teď už jsem chlap jak hora,"
         "šest stop a palců pět"
         "a už jsem prošel celý státy"
         "a teď táhnu zpět,"
         "kdybych si ale v světě"
         "moh ještě něco přát,"
         "tak slyšet zase svýho tátu hrát."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Ta písnička mě vedla"
         "mým celým životem,"
         "když jsem se toulal po kolejích"
         "a žebral za plotem"
         "a když mně bylo nejhůř,"
         "tak přece jsem se smál,"
         "když jsem si vzpomněl,"
         "jak náš táta hrál."
        }
    }
   }
   \hspace #22
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "To už je všechno dávno,"
         "táta je pod zemí,"
         "když je ale noc a měsíc,"
         "potom zdá se mi,"
         "jako bych od hřbitova,"
         "kam tátu dali spát,"
         "zase jeho píseň slyšel hrát."
        }
    }
   }
  }
 }

}