\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 17.5\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 My če -- ka -- li ja -- ro a za -- tím při -- šel mráz. Tak straš -- li -- vou zi -- mu ne -- po -- znal ni -- kdo z_nás. Z_chý -- ší dře -- vo mi -- zí a mou -- ka u -- bý -- vá, do sý -- pek se ra -- děj už nik -- do ne -- dí -- vá. ří a stá -- le blíž.
}

verseII = \lyricmode {
 Z_těž -- kých, čer -- ných mra -- ků se stá -- le sy -- pal sníh a vá -- ni -- ce sí -- lí v_po -- ry -- vech le -- do -- vých. Zvěř z_o -- kol -- ních le -- sů nám stá -- la u dve -- ří a hla -- do -- ví ptá -- ci při -- lét -- li za zvě
}

melody = \chordmode {
 a1:m c g a:m a:m a:m c g a:m a:m c c g g d:m d:m g g g a:m a:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { a4 a a b c c2 c4  b b a g a1 r1    a4 a a b c c2 c4  b b a g a1 r1 }  \repeat volta 2 { g'4 g g e g g2 e4 g g g a g1  f4 f f e f f2 f4 e d d cis }  \alternative { { d2. r4 } { d4 g, g gis } } a1 r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Jaro" }
  poet = \markup { "Hudba Jindra Šťáhlavský, text Jindra Šťáhlavský a Tomáš Linka" }
  meter = \markup { \tiny \italic \note #"4" #1 = 180 }
  arranger = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-4
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Pak jednoho dne večer,"
         "to už jsem skoro spal,"
         "když vystrašený soused"
         "na okno zaklepal."
         "Můj chlapec doma leží,"
         "v horečkách vyvádí,"
         "já do města bych zajel,"
         "doktor snad poradí."
         \vspace #0.5
         "Půjčil jsem mu koně"
         "a když sedlo zapínal,"
         "dříve, než se rozjel,"
         "jsem ho ještě varoval."
         "Nejezdi naší zkratkou,"
         "je tam velký sráz"
         "a v téhleté bouři"
         "tam snadno zlámeš vaz,"
         "tak neriskuj."
        }
    }
   }
   % adds horizontal spacing between columns
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Na to chmurné ráno"
         "dnes nerad vzpomínám,"
         "na tu hroznou chvíli,"
         "když kůň se vrátil sám."
         "Trvalo to dlouho,"
         "než se vítr utišil,"
         "na sněhové pláně si každý pospíšil."
         \vspace #0.5
         "Jeli jsme tou zkratkou"
         "až k místu které znám,"
         "kterým bych té noci nejel ani sám."
         "Pak ho někdo spatřil,"
         "jak leží pod srázem,"
         "krev nám tuhla v žilách,"
         "nad tím obrazem,"
         "já klobouk sňal."
         \vspace #0.5
         "Někdy ten kdo spěchá"
         "se domů nevrací."
        }
    }
   }
  }
 }


}