\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Jar -- mi -- la, vždy -- cky mi ra -- di -- la, a -- bych pra -- co -- vní do -- bu do -- dr -- žel. Dnes -- ka mě a -- le ná -- ram -- ně táh -- lo do -- mů a tak jsem pro -- stě šel. Jar -- mi -- la má to -- tiž dnes -- ka na -- ro -- ze -- ni -- ny, pro -- to jsem dnes při -- šel dří -- ve o dvě ho -- di -- ny. Na sto -- le skle -- ni -- ce, smích sly -- šet z_lož -- ni -- ce, v_před -- sí -- ni sto -- jí pán -- ské stře -- ví -- ce.
}melody = \chordmode {
 g1 b:m d:7 g2 d:7 g1 b:m d:7 g e:m e:m d d:7 g b:m d:7 g2 d:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key g \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 d8 e b4 r8 d8 e g  fis e d4 r4 d8 e  a, a a4 c8 c b a  g4 r2.  d'8 e b4 r4 e8 g  fis e d4 r4 d8 e  b a4 a8 a c b a  g4 r2.  e'8 e b b e e b b g' g g fis e4 r4   d8 d a a d d a a fis' fis fis e d a b c  d e b4 r8 d e g  fis e d4 r8 d d e  a, a4. c8 c b a  g4 r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Jarmila" }
  poet = \markup { "Hudba i text Pavel Dobeš" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Andante" }
  composer = "(Doprovod: pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 }


 \markup {
  \vspace #3
  \fill-line {
   % moves the column off the left margin;
   % can be removed if space on the page is tight
   \hspace #-10
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column { \tiny {
         "Vytahuji z aktovky květiny,"
         "uvažuji, kdo asi přijel z rodiny."
         "Tipuji nejspíše na strýce,"
         "kdo jiný měl by přístup až do ložnice."
         "Kdo jiný, kdo jiný, než strejda z dědiny"
         "vzpomenul si na Jarmilu, nejsem jediný."
         "V ruce má kytici, už stojím v ložnici,"
         "vidím, že nevymřem po přeslici, kdepak."
        }}
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column { \tiny {
         "Jejda, není to strejda, Františku,"
         "ty máš boty úplně jak on."
         "Přičemž nechávám prostor úvahám"
         "a vyhledávám optimální tón."
         "Kterým bych oba dva jednak pohaněl,"
         "při tom abych nikoho slovem nezraněl."
         "Takže jsem chvíli stál, pak říkám"
         "krucinál, tebe bych soudruhu"
         "tady nehledal."
        }}
    }
   }
   \hspace #33
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column { \tiny {
         "Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý"
         "a že jsem pracovní kázeň porušil."
         "Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu,"
         "čímž jsem rozdělanou práci přerušil."
         "Oba si mě postavili na kobereček,"
         "to jak zle mi vyčinili,"
         "nedal jsem si za rámeček."
         "Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě,"
         "že jsem u nich pozbyl důvěry."
        }}
    }
   }
  }
 }

}