\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Zpí -- vám ptá -- kům a zvlášť ho -- lu -- bům, stá -- val v_ú -- do -- lí mém sta -- rý dům, ptá -- ků houf za -- lé -- tal ke kro -- vům, měl jsem rád ho -- lu -- bích kří -- del šum. \set stanza = #"R:" Hle -- dám dům ho -- lu -- bí, kdo -- pak z_vás ces -- tu ví? Mí -- val stáj rou -- be -- nou, bí -- lý štít. Kde je dům ho -- lu -- bí a ta dív -- ka, kde spí, vždyť to ví, že jsem chtěl pro ni žít.
}

verseII = \lyricmode {
 Vlíd -- ná dív -- ka jim há -- ze -- la hrách, má -- vá -- ní pe -- ru -- tí ví -- ří prach, ptá -- ci krou -- ží a ne -- zna -- jí strach, měl jsem rád sta -- rý dům, je -- ho práh.
}

melody = \chordmode {
 a2:m g f1 e a:m a2:m g f1 e a:m c2 g c1 g c a2:m g f1 e a:m a:m d:m g:7 c a:m d:m g:7 c c d:m g:7 c a:m d:m e a:m a:m 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 4/4
 \repeat volta 2 { a2 b c d4 c b2 a4 g a1  a2 b c d4 c b2 a4 g a1    c2 d e f4 e d2 c4 d e1  a,2 b2 c d4 c b2 a4 g a1 } e'2^\markup { "a tempo" } e4( d) f2 f4 e  d2 c4 d  e2 e4 d  c2 b4 c  d2 e4 f  g2 a4 g  e1   r2 d4 e  f2 f4 e d2 c4 d  e2 e4 d c2 b4 c  d2 d4 c  b2 a4 g a1 r1
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Holoubí dům" }
  poet = \markup { "Hudba Jaroslav Uhlíř, text Zdeněk Svěrák" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Rubato" }
  composer = "(sloka bez rytmu, refrén pochoďák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 }

 \markup {
  \vspace #2
  \fill-line {
   \hspace #-25
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Sdílný déšť vypráví okapům,"
         "bláhový, kdo hledá tenhle dům."
         "Odrůstáš chlapeckým střevícům,"
         "neslyšíš holubích křídel šum."
         \vspace #0.5
         "Nabízej úplatou cokoli,"
         "nepojíš cukrových homolí."
         "Můžeš mít třeba zrak sokolí,"
         "nespatříš ztracené údolí."
         \vspace #0.5
         \bold "R"
        }
    }
   }
  }
 }

}