\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15.0\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Z_Tě -- ší -- na vy -- jíž -- dí vla -- ky co čtvrt ho -- di -- nu, vče -- ra jsem ne -- spal a a -- ni dnes ne -- spo -- či -- nu, sva -- tý Me -- dard, můj pat -- ron ťu -- ká si na če -- lo, a -- le do -- kud se zpí -- vá, ješ -- tě se ne -- um -- ře -- lo, jó, jo. lo, jó, jo, že do -- kud se zpí -- vá, je -- ště se ne -- um -- ře -- lo.
}melody = \chordmode {
 c4. e:m d:m7 g c e:m d:m7 g  c e:m d:m7 g c e:m d:m7 g   f g c2. g f4. g f g c e:m d:m7 g c e:m   d:m7 g c e:m d:m7 g f g f g c e:m d:m7 g c 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 6/8
 \repeat volta 5 { e8 g g g e e d c c e g a   g4 r2   r2.      e8 g g d' c b  c a a f g a g4  r2 r2.   a8 a a d, e f  g g g g f e d4 r4. b16 b    c8 c c d g,4   a'8 g f e d b  } \alternative { { c4. g' f4. r4. r2. r2. }  { c4. g' } } f4. r4 b,8  c c c d g,4  a'8 g f e d b  c4. r4. r2. r2.
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Dokud se zpívá" }
  poet = \markup { "Hudba a text Jaromír Nohavica" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Vesele" }
  composer = "(Doprovod: triolák)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
  >>
 } \markup {
  \fill-line {
   \hspace #-3
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Ve stánku koupím si housku a slané tyčky,"
         "srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky."
         "Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,"
         "ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Do alba jízdenek lepím si další jednu,"
         "vyjel jsem před chvílí,"
         "konec je v nedohlednu."
         "Za oknem míhá se život, jak leporelo,"
         "ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
   \column {
    \line { \bold "4."
        \column {
         "Stokrát jsem prohloupil"
         "a stokrát platil draze,"
         "houpe to, houpe to na housenkové dráze."
         "I kdyby supi se slítali na mé tělo,"
         "tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "5."
        \column {
         "Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,"
         "zvedl jsem telefón a ptám se, lidi jste tam?"
         "A z velké dálky do uší mi zaznělo,"
         "že dokud se zpívá, ještě se neumřelo,"
         "že dokud se zpívá, ještě se neumřelo."
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}