\version "2.20.0"

\sourcefilename "en/included/display-predefined-fretboards.ly"
\sourcefileline 0
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"


\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 line-width = 15\cm indent = #0
 printallheaders = ##f print-all-headers = ##f
 ragged-right = ##f ragged-bollom = ##t force-assignment = #""
}

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 Šel vče -- ra měs -- tem muž a šel po hlav -- ní tří -- dě. Šel vče -- ra měs -- tem muž a já ho z_ok -- na vi -- děl. Na flét -- nu cho -- rál hrál, zně -- lo to ja -- ko zvon a byl v_tom vše -- chen žal, ten krás -- ný dlou -- hý tón a já jsem ná -- hle vě -- děl. A -- no, to je on, to je on. \set stanza = #"R:" Na, ná -- na na, ná -- na na ná -- na na -- na -- ná -- na, na ná -- na na ná -- na na ná -- na na -- na -- ná -- na.
}

verseII = \lyricmode {
 Vy -- běh jsem do u -- lic jen v_noč -- ní ko -- ši -- li. " " V_od -- pad -- cích z_po -- pel -- nic kry -- sy se ho -- ni -- ly. " " A v_tep -- lých po -- ste -- lích lás -- ky i ne -- lás -- ky ti -- še se vr -- tě -- ly ro -- din -- né o -- bráz -- ky a já chtěl od -- po -- věď na svo -- je o -- táz -- ky, o -- táz -- ky.
}

melody = \chordmode {
 a2.:m e:m a:m e:m a:m e:m a:m e:m c g a:m e:m f fis:dim7 e:7 e:7 a:m a:m a:m e:m c g a:m f fis:dim7 e:7 
}

theFretBoards = \chordmode {
 \override FretBoards.FretBoard #'size = #'0.95
 \override FretBoard #'(fret-diagram-details finger-code) = #'none
 \set chordChanges = ##t   
 \melody
}

theChords = \chordmode {
 \set chordChanges = ##t
 \germanChords \melody
}

staffMelody = \relative c' {
 \key c \major
 \clef "treble"
 \time 3/4
 \repeat volta 2 { r8 a a gis a c  b r16 b16 b8 a a b  a a r2 r2.  r8 a a e a c  b8. b16 b8 b a g  a a r2 r2.   r8 e' e d e f   d8 r16 d d8 c d e  c8. c16 c8 b c d  b8. b16 b8 b a g  a8. a16 a8 g a g  a a g a r8 a16 a  b4 r2 r2 e8 c a4 r2 } r2.^\markup { \translate #'(-1.25 . 0.2) \italic "Allegro" } \repeat volta 2 { e'4 r4 e8. d16  4 r4 e8. d16 4 r4 e8. f16 g8. f16 e4 d  c4 r4 c8. c16 c4 r4 c8. c16 c4 r4 c8. c16  b8 c d4 e }
}

\book {
 \header {
  tagline = ##f %print foot with version
  dedication = "umělá píseň"
  title = \markup \center-column { "Darmoděj" }
  poet = \markup { "Hudba a text Jaromír Nohavica" }
  meter = \markup { \tiny \italic "Moderato" }
  composer = "(Moderato valčík 2, Allegro valčík 3)"
 }

 \score {
  <<
   \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
   \context ChordNames { \theChords }
   \context FretBoards { \theFretBoards }
   \new Staff {
    \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
   }
   \new Lyrics = "lyricsI" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseI
   }
   \new Lyrics = "lyricsII" {
    \lyricsto "voiceMelody" \verseII
   }
  >>
 } \markup {
  \vspace #5
  \fill-line {
   \hspace #9
   \column {
    \line { \bold "2."
        \column {
         "Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát."
         "Měl kabát z hadí kůže,"
         "a šel z něho divný chlad."
         "A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí,"
         "celý byl pobodán a já jsem náhle věděl,"
         "kdo je ten pán, onen pán."
         "Celý se strachem chvěl,"
         "když jsem tak k němu došel"
         "a v ústech flétnu měl od Hieronyma Bosche."
         "Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě,"
         "jak moje svědomí, když zvrací v záchodě"
         "a já jsem náhle věděl."
         "Ano, to je Darmoděj, můj Darmoděj."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold \italic "R"
        \column {
         "Můj Darmoděj, vagabund osudů a lásek,"
         "jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se."
         "Můj Darmoděj, krásné zlo,"
         "jed má pod jazykem,"
         "když prodává po domech jehly se slovníkem."
        }
    }
   }
   \hspace #11
   \column {
    \line { \bold "3."
        \column {
         "Šel včera městem muž,"
         "podomní obchodník,"
         "šel, ale nejde už,"
         "krev skápla na chodník."
         "Já jeho flétnu vzal"
         "a zněla jako zvon"
         "a byl v tom všechen žal,"
         "ten krásný dlouhý tón"
         "a já jsem náhle věděl."
         "Ano, já jsem on, já jsem on."
        }
    }
    \combine \null \vspace #0.1
    \line { \bold "4."
        \column {
         \bold \italic "R"
         \bold "R"
        }
    }
   }
   \hspace #0.1
  }
 }


}